Analýza reziduí léčiv ve vodách z menších čistíren odpadních vod

but.committeeprof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. Jak jsou objemově veliké čistírny odpadních vod typu AT 6 či AT 20? V práci chybí chybové úsečky, proč jste vzorky měřili pouze jednou? prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. Existuje limit či norma, která by stanovovala minimální množství Vámi zkoumaných léčiva v odpadních vodách? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. V diskuzi studentka prokázala výbornou orientace v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMravcová, Ludmilacs
dc.contributor.authorPešková, Karolínacs
dc.contributor.refereeRepková, Martinacs
dc.date.accessioned2022-05-25T06:54:07Z
dc.date.available2022-05-25T06:54:07Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na analýzu reziduí léčiv v odpadních vodách z čistíren odpadních vod sloužících pro menší zdroje znečištění (do 2000 ekvivalentních obyvatel). Léčiva dostávající se do životního prostředí jsou velmi diskutovaným tématem, zejména kvůli vzniku antibiotické rezistence, negativním vlivům na necílové organismy, rostlinstvo apod. Práce se v teoretické části věnuje menším čistírnám odpadních vod či kořenovým čistírnám, které dosahují vynikajících výsledků v oblasti odstraňování organického znečištění. Věnuje se jejich detailnějšímu popisu, fungování či rozdělení. Pozornost je věnována léčivům obecně, mechanismům jejich odstranění a metodám jejich stanovení v odpadních vodách. Pro analýzu bylo vybráno celkem 24 léčiv ze skupiny betablokátorů, makrolidových antibiotik, nesteroidních protizánětlivých léčiv, antiepileptik, antidepresiv a sulfonamidů. V experimentální části diplomové práce byly provedeny odběry vzorků odpadní vody z domovních čistíren odpadních vod (typ AT 6, AT 12 Plus, AT 30 a AT 150) a z dražovické kořenové čistírny. Vzorky byly zpracovány nejprve pomocí optimalizované extrakční metody (extrakce tuhou fází) a následně analyzovány pomocí optimalizované metody UPLC-ESI-MS. Ve všech analyzovaných odpadních vodách byla potvrzena přítomnost reziduí léčiv. Nejvyšší koncentrace byly detekovány u nesteroidních protizánětlivých léčiv – ibuprofenu a diklofenaku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the analysis of pharmaceuticals residues in wastewater from wastewater treatment plants used for smaller sources of pollution (up to 2000 population equivalent). Pharmaceuticals entering the environment are a highly discussed topic, especially due to the emergence of antibiotic resistance, negative effects on non-target organisms, vegetation etc. The theoretical part of the thesis deals with smaller wastewater treatment plants or root sewage treatment plants, which achieve excellent results in the field of organic pollution removal. It deals with their detailed description, functioning or division. Attention is paid to pharmaceuticals in general, mechanisms of their removal and methods of their determination in wastewater. In total of 24 drugs from the group of beta-blockers, macrolide antibiotics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, antiepileptics, antidepressants and sulfonamides were selected for analysis. In the experimental part of this diploma thesis, wastewater samples were taken from domestic wastewater treatment plants (type AT 6, AT 12 Plus, AT 30 and AT 150) and from the root sewage treatment plant of Dražovice. The samples were first processed using optimized extraction method (solid phase extraction) and then analyzed using optimized UPLC-ESI-MS method. The presence of pharmaceuticals residues was confirmed in all analysed wastewater. The highest concentrations were detected for the non-steroidal anti-inflammatory pharmaceuticals – ibuprofen and diclofenac.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationPEŠKOVÁ, K. Analýza reziduí léčiv ve vodách z menších čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139323cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204426
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDomovní čistírny odpadních vodcs
dc.subjectkořenové čistírny odpadních vodcs
dc.subjectléčivacs
dc.subjectextrakce tuhou fázícs
dc.subjectkapalinová chromatografie s hmotnostní detekcícs
dc.subjectDomestic wastewater treatment plantsen
dc.subjectroot water treatment plantsen
dc.subjectpharmaceuticalsen
dc.subjectsolid phase extractionen
dc.subjectliquid chromatography with mass spektrometryen
dc.titleAnalýza reziduí léčiv ve vodách z menších čistíren odpadních vodcs
dc.title.alternativeAnalysis of drug residues in waters from small wastewater treatment plantsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-05-24cs
dcterms.modified2022-05-24-16:27:04cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid139323en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.25 08:54:07en
sync.item.modts2022.05.25 08:15:09en
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139323.html
Size:
9.17 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139323.html
Collections