Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstranění AOX z vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce vznikla ve spolupráci s firmou Art Carbon a je zaměřena na sledování účinnosti adsorbentů ART SAND na odstranění AOX z vody. V teoretické části je uveden přehled a základní charakteristika AOX, jejich vliv na životní prostředí a možnost jejich odstranění. Experimentální část je zaměřena na studium účinnosti vybraných adsorbentů s následným využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí. Pro sledování adsorpce 2,4-dichlorfenolu a 2,6-dichlorfenolu byly vybrány dva adsorbenty ART SAND ASSP50 a ASPP50-X dodané firmou ArtCarbon.
The diploma thesis was created in cooperation with the company Art Carbon and is focused on monitoring the effectiveness of ART SAND adsorbents in removing AOX from water. The theoretical part provides an overview and basic characteristics of AOX, their impact on the environment and the possibility of their removal. The experimental part is focused on the study of the effectiveness of selected adsorbents with the subsequent use of high performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection. Two ART SAND, ASSP50 and ASPP50-X adsorbents, supplied by ArtCarbon, were selected 2,4-dichlorophenol and 2,6-dichlorophenol to monitor adsorption.
Description
Citation
RUTAROVÁ, N. Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstranění AOX z vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-23
Defence
Studentka představila významné výsledky své diplomové práce. Vedoucí diplomové práce přečetla svůj posudek a následně byl přečten posudek oponentky. Ta měla k práci několik připomínek a otázek, na které studentka následně odpověděla. Zkouška pokračovala ústní částí. Otázky z diskuze: doc. Zlámalová Gargošová - Proč jste vybrala z AOX dichlorfenoly? Podle čeho jste stanovovala výchozí koncentraci pro experimenty? Ing. Mergl - Domníváte se, že by bylo vhodné porovnat Váš experimnt i se sorpcí na granulované aktivní uhlí? Souvisí rozdílné sorbované množství se strukturou vybraných analytů? prof. Kučerík - Některé grafy vykazují velký rozptyl dat. Můžete vysvětli proč? Co je podmínkou, aby docházelo k sorpci? Může se adsorbent chemicky měnit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO