Příprava a charakteristika materiálů na bázi chitosanu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Predložená diplomová práca sa zameriava charakterizáciou reologických vlastností hydrogélov založených na agaróze, algináte, polyvinylalkohole a štúdiom antimikrobiálneho pôsobenia chitosanu pridaného do vybraných hydrogélov. Teoretická časť je zameraná na vypracovanie literárnej rešerše zaoberajúce sa popisom základnej charakteristiky hydrogélov vo všeobecnej rovine, popisuje povahu, vlastnosti, štruktúru a možnosti jeho využitia. V experimentálnej časti boli pripravené hydrogély bez prídavku aktívnej látky a hydrogély modifikované chitosanom. Na základe reologických meraní sa vybrali vhodné kombinácie hydrogélov s chitosanom. Zo vzoriek bola odobraná časť hydrogélu ktorá bola sledovaná v procese sušenia a opätovného napučiavania v destilovanej vode. Hydrogély boli otestované analýzou FTIR, pri ktorej bola overená prítomnosť chitosanu vo vzorkách. Sledovanie pri testovaní antimikrobiálneho účinku chitosanu prebiehalo jamkovou difúznou metódou. Účinnosť bola testovaná na bakteriálnych kmeňoch Escherichia coli, Candida glabrata, Micrococcus luteus, Serratia marcescens. Väčšina vyrezaných diskov z hydrogélov vytvorila inhibičné zóny rôznej veľkosti. Inhibičné zóny boli tvorené aj pri hydrogéloch bez chitosanu, kde sa predpokladá citlivosť jednotlivých mikrobiálnych kultúr na kyselinu octovú. Štúdiom samostatnej citlivosti chitosanových roztokov a kyseliny octovej sa overila účinnosť chitosanu z pohľadu antimikrobiálnej aktivity.
The presented diploma thesis focuses on the characterization of the rheological properties of hydrogels based on agarose, alginate, polyvinyl alcohol and the study of the antimicrobial effect of chitosan added to selected hydrogels. The theoretical part is focused on the creating a literature research dealing with the description of the basic characteristics of hydrogels in general, describes the nature, properties, structure and possibilities of its use. In the experimental part, hydrogels without added active substance and hydrogels modified with chitosan were prepared. Based on rheological measurements, suitable combinations of hydrogels with chitosan were selected. A part of the hydrogel was taken from the samples and monitored in a drying and re-swelling process in distilled water. The hydrogels were tested by Ftir analysis, which verified the presence of chitosan in the samples. Monitoring of the antimicrobial effect of chitosan was performed by the hole diffusion method. Efficacy was tested on bacterial strains of Escherichia coli, Candida glabrata, Micrococcus luteus, Serratia marcescens. Most excised hydrogel disks have formed zones of inhibition of various sizes. Inhibition zones were also formed around hydrogels without chitosan, where the sensitivity of individual microbial cultures to acetic acid is assumed. The antibacterial active of chitosan was verified by studying the separate sensitivity of chitosan solutions and acetic acid.
Description
Citation
PUCHÍROVÁ, S. Příprava a charakteristika materiálů na bázi chitosanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-05-23
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace student-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla velmi dobrý výtah výsledků své diplomové práce, zodpověděla dotazy oponentské i členů komise, reagovala na připomínky k diplomové práci. V diskusi tak studentka prokázala velmi dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila její diplomovou práci celkově jako velmi dobrou. Dzik: Málo zesíťované vzorky vykazovaly elastické nebo viskózní chování? Vala: Co znamená údaj „deformace 10 000 %“ v grafech viskózních modulů? Pekař: Jaké molekulové hmotnosti měly použité polymery? Na základě jaké úvahy jste je volila? Márová: Jak si vysvětlujete antimikrobiální účinek chitosanu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO