Příprava a charakteristika materiálů na bázi chitosanu

but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace student-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla velmi dobrý výtah výsledků své diplomové práce, zodpověděla dotazy oponentské i členů komise, reagovala na připomínky k diplomové práci. V diskusi tak studentka prokázala velmi dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila její diplomovou práci celkově jako velmi dobrou. Dzik: Málo zesíťované vzorky vykazovaly elastické nebo viskózní chování? Vala: Co znamená údaj „deformace 10 000 %“ v grafech viskózních modulů? Pekař: Jaké molekulové hmotnosti měly použité polymery? Na základě jaké úvahy jste je volila? Márová: Jak si vysvětlujete antimikrobiální účinek chitosanu?cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKovalčík, Adriánask
dc.contributor.authorPuchírová, Simonask
dc.contributor.refereeKalina, Michalsk
dc.date.accessioned2022-05-24T07:52:02Z
dc.date.available2022-05-24T07:52:02Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPredložená diplomová práca sa zameriava charakterizáciou reologických vlastností hydrogélov založených na agaróze, algináte, polyvinylalkohole a štúdiom antimikrobiálneho pôsobenia chitosanu pridaného do vybraných hydrogélov. Teoretická časť je zameraná na vypracovanie literárnej rešerše zaoberajúce sa popisom základnej charakteristiky hydrogélov vo všeobecnej rovine, popisuje povahu, vlastnosti, štruktúru a možnosti jeho využitia. V experimentálnej časti boli pripravené hydrogély bez prídavku aktívnej látky a hydrogély modifikované chitosanom. Na základe reologických meraní sa vybrali vhodné kombinácie hydrogélov s chitosanom. Zo vzoriek bola odobraná časť hydrogélu ktorá bola sledovaná v procese sušenia a opätovného napučiavania v destilovanej vode. Hydrogély boli otestované analýzou FTIR, pri ktorej bola overená prítomnosť chitosanu vo vzorkách. Sledovanie pri testovaní antimikrobiálneho účinku chitosanu prebiehalo jamkovou difúznou metódou. Účinnosť bola testovaná na bakteriálnych kmeňoch Escherichia coli, Candida glabrata, Micrococcus luteus, Serratia marcescens. Väčšina vyrezaných diskov z hydrogélov vytvorila inhibičné zóny rôznej veľkosti. Inhibičné zóny boli tvorené aj pri hydrogéloch bez chitosanu, kde sa predpokladá citlivosť jednotlivých mikrobiálnych kultúr na kyselinu octovú. Štúdiom samostatnej citlivosti chitosanových roztokov a kyseliny octovej sa overila účinnosť chitosanu z pohľadu antimikrobiálnej aktivity.sk
dc.description.abstractThe presented diploma thesis focuses on the characterization of the rheological properties of hydrogels based on agarose, alginate, polyvinyl alcohol and the study of the antimicrobial effect of chitosan added to selected hydrogels. The theoretical part is focused on the creating a literature research dealing with the description of the basic characteristics of hydrogels in general, describes the nature, properties, structure and possibilities of its use. In the experimental part, hydrogels without added active substance and hydrogels modified with chitosan were prepared. Based on rheological measurements, suitable combinations of hydrogels with chitosan were selected. A part of the hydrogel was taken from the samples and monitored in a drying and re-swelling process in distilled water. The hydrogels were tested by Ftir analysis, which verified the presence of chitosan in the samples. Monitoring of the antimicrobial effect of chitosan was performed by the hole diffusion method. Efficacy was tested on bacterial strains of Escherichia coli, Candida glabrata, Micrococcus luteus, Serratia marcescens. Most excised hydrogel disks have formed zones of inhibition of various sizes. Inhibition zones were also formed around hydrogels without chitosan, where the sensitivity of individual microbial cultures to acetic acid is assumed. The antibacterial active of chitosan was verified by studying the separate sensitivity of chitosan solutions and acetic acid.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationPUCHÍROVÁ, S. Příprava a charakteristika materiálů na bázi chitosanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138221cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204318
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthydrogélsk
dc.subjectagarózask
dc.subjectalginát sodnýsk
dc.subjectpolyvinylalkoholsk
dc.subjectchitosansk
dc.subjectreologické vlastnostisk
dc.subjectnapučiavaniesk
dc.subjectantimikrobiálna aktivitask
dc.subjectinfračervená spektrometriask
dc.subjecthydrogelen
dc.subjectagaroseen
dc.subjectsodium alginateen
dc.subjectpolyvinyl alcoholen
dc.subjectchitosanen
dc.subjectrheological propertiesen
dc.subjectswellingen
dc.subjectantimicrobial activityen
dc.subjectinfrared spectrometryen
dc.titlePříprava a charakteristika materiálů na bázi chitosanusk
dc.title.alternativePreparation and characterization of chitosan-based materialsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-05-23cs
dcterms.modified2022-05-23-17:28:19cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid138221en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.24 09:52:02en
sync.item.modts2022.05.24 08:12:57en
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_138221.html
Size:
10.49 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_138221.html
Collections