Evaluation of Responses in MTL Model Excited from Multiple Stochastic Sources

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Science and Engineering Society, o.s.
Altmetrics
Abstract
The paper presents a technique for simulation of stochastic responses and their statistical characteristics in multiconductor transmission lines (MTL). The method follows a theory of stochastic differential equations (SDE) and relevant numerical techniques for their solution. The MTL’s model, formed via generalized sections in cascade, is designed to cover various situations at stochastic and/or deterministic excitations. In this way both the noisy pulses driving MTL’s terminal ports and effects of possible unwanted disturbances along the MTL’s wires are allowed to be simulated. First the state-variable method is applied to derive a deterministic description, then voltage stochastic variations are incorporated to define the vector linear SDE. To obtain the characteristics of stochastic responses, firstly the set of trajectories is statistically processed, while a weak stochastic backward Euler scheme, consistent with the Itô stochastic calculus, is applied. Finally, a method of direct calculation of variances, based on the solution of relevant Lyapunov-like differential equations, is used with advantage. All the simulations were performed in the Matlab language environment.
Příspěvek se zabývá metodou simulace náhodných odezev a jejich statistických charakteristik u vícevodičových přenosových vedení (MTL). Metoda vychází z teorie stochastických diferenciálních rovnic (SDE) a příslušných numerických technik pro jejich řešení. Model MTL vytvořený kaskádním spojením zobecněných článků je navržen tak, aby pokrýval různé situace deterministického i stochastického buzení. Tímto způsobem lze při simulaci postihnout jak zašuměné impulsy budicí brány MTL, tak vlivy možných nežádoucích rušení podél vodičů MTL. Nejprve je aplikována metoda stavových proměnných pro odvození deterministického popisu, poté jsou zavedeny stochastické změny napětí a je sestavena vektorová lineární SDE. Pro získání charakteristik stochastických odezev je nejdříve statisticky zpracována množina stochastických trajektorií, přičemž je pro výpočet použita stochastická zpětná Eulerova metoda se slabou konvergencí, která je konzistentní s Itôvým stochastickým počtem. Konečně je s výhodou aplikována metoda přímého výpočtu variancí založená na řešení příslušných diferenciálních rovnic Lyapunovova typu. Všechny simulace byly provedeny v prostředí jazyka Matlab.
Description
Citation
International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems. 2016, vol. 5, issue 1, p. 22-28.
http://ijates.org/index.php/ijates/article/view/145
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Citace PRO