2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Kritické parametry úspěšnosti CSR zaměřené na interní stakeholdery při řízení výrobního podniku v době digitalizace průmyslu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Slavík, Jan; Putnová, Anna; Liška, Václav; Palíšek, Eduard; Přikrylová, Jana
  Dizertační práce zkoumá dva strategické koncepty CSR a Průmyslu 4.0 ve dvou časových rovinách – v současnosti a v budoucnosti. K jejich přijetí a implementaci v prostředí průmyslového podniku jsou klíčovým faktorem zaměstnanci a firemní péče o ně v rámci sociálního pilíře CSR. S tím vyvstávají vzájemně související otázky o tom, co je obsahem sociálního pilíře CSR, jaký je jeho stav, jak je ovlivněn digitalizací průmyslu, jaká jsou od něj očekávání interních stakeholderů v budoucnosti a jaké jsou kritické parametry CSR. S přístupem metodologické a datové triangulace a s výzkumnou strategií případové studie byla za pomoci semi-strukturovaných individuálních a skupinových rozhovorů a dotazníkového šetření posbírána výzkumná data celkem od 40 respondentů ze dvou velkých, mezinárodních, výrobních firem a expertní skupiny z akademického prostředí. Individuální rozhovory s experty a sekundární výzkum odborné literatury přinesl návrh modelu sociálního pilíře interního CSR. Dotazníkové šetření za účasti manažerů z firem a expertů akademiků přineslo zjištění aktuální a budoucí váhy – důležitost témat z navrženého modelu. Skupinové rozhovory se zaměstnanci z výroby identifikovali jejich očekávání od CSR a Průmyslu 4.0. Individuální rozhovory s manažery rozšířily tato očekávání z pohledu firmy. Výsledkem výzkumu je model sociálního pilíře interního CSR skládající se z 53 témat, která jsou rozdělena do 7 výzev digitalizace. Stanovení vah témat přineslo poznání, která témata budou nejvíce ovlivněna digitalizací průmyslu a která nejméně. Analýzou a porovnáním identifikovaných očekávání rozdílných skupin interních stakeholderů byly objeveny a popsány kritické parametry CSR. Vytvořený model a popis kritických parametrů by měl sloužit jako nástroj pro vyhodnocování stavu sociálního pilíře interního CSR a pro podporu rozhodování o jeho řízení v současnosti a v budoucnosti. Originalita výzkum spočívá v celistvosti a komplexnosti popisu sociálního pilíře interního CSR pod vlivem Průmyslu 4.0. Je tak příspěvkem k celosvětovému výzkumu vlivu digitalizace průmyslu na řízení sociálního pilíře CSR a impulzem ke zkoumání dalších pilířů CSR.
 • Item
  Modelování rozhodovacích procesů při tvorbě developerských projektů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Brauner, Roman; Rejnuš, Oldřich; Dohnal, Mirko; Saliger, Radomír; Pakšiová, Renáta
  Dizertační práce je zaměřena na modely rozhodovacích procesů developerských společností s užším zaměřením na část před-realizační, kdy se podniky rozhodují, jaký druh projektu, jak z časového, technického, finančního tak i rizikového, budou v dané oblasti realizovat. Práce se zaměřuje na trh s nemovitostmi, který je ovlivňován řadou ovlivnitelných či neovlivnitelných faktorů, které mají na daný projekt buď žádný či minimální, nebo naopak významný dopad. Tento široký záběr je v práci následně zúžen na trh rezidenčního bydlení, kde realizátoři projektů jsou zejména podnikatelské subjekty a koneční uživatelé projektů jej využívají zejména k bydlení. Tento trh bydlení je spojen jak s ekonomickými, tak i s emočními vlivy, se kterými musí být při přípravě daného projektu uvažováno. Cílem práce tedy je návrh modelu rozhodovacích procesů pro developerské společnosti, který bude vycházet z analýz faktorů, ovlivňujících trh s nemovitostmi a z analýzy současných metod rozhodovacích procesů, které jsou zakomponovány v jednotlivých navržených variantách modelu. Výsledné návrhy variant modelu jsou pak aplikovány na konkrétní případy realizovaných projektů.
 • Item
  Dynamika obchodních modelů implementací strategií cirkulární ekonomiky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Krmela, Aleš; Šimberová, Iveta; Kožená, Marcela; Váchal, Jan; Živělová, Iva
  Předkládaná disertační práce zkoumá dynamiku změn v logice podnikání a architektuře obchodních modelů podniků spojených s implementací aktivit pro udržitelnost, specificky strategií cirkulární ekonomiky, se zaměřením na redukci množství nevyužitých odpadů. Obchodní modely coby abstraktní koncepty logiky podnikání jsou tvořeny dynamicky se měnícími elementy hodnotové nabídky, tvorby, poskytování, zachycování a komunikace vytvářené hodnoty. Podniky jsou tlakem ve společnosti i svém bezprostředním ekosystému motivovány k aktivní implementaci principů a strategií cirkulární ekonomiky do svých obchodních modelů. Disertační práce v konceptuální rovině zachycuje problematiku dynamiky obchodních modelů – co je dynamika obchodního modelu, jak je definována, jakých možných forem nabývá. Explicitně rozšiřuje koncept obchodního modelu pro cirkulární ekonomiku o klíčový element komunikace hodnoty. V aplikační části analyzuje, s využitím zejména případových studií a kvantitativních analýz, dynamiku adaptace obchodních modelů spojenou s implementací strategií cirkulární ekonomiky podniky působícími ve výrobně-zpracovatelských odvětvích a vliv strategií na obchodní modely. Zabývá se adaptací obchodních modelů z časového i obsahového hlediska a zkoumá dynamiku vztahů mezi jednotlivými elementy obchodních modelů. Výzkum vychází z předpokladů Teorie pohledu založeného na pozornosti a Teorie legitimity. Hlavním výstupem disertační práce je návrh metodiky určení dynamiky obchodních modelů při implementaci vybraných strategií cirkulární ekonomiky, s využitím navrhovaného indexu dynamiky obchodního modelu IOMDRi. Metodika umožňuje kvantitativní určení struktury elementů obchodních modelů, kvantitativní určení implementovaných strategií cirkulární ekonomiky a porovnání vlivu vybraných strategií cirkulární ekonomiky na obchodní modely a jejich elementy v rámci podniku, mezi podniky i mezi odvětvími. Aplikována je smíšená výzkumná strategie kvalitativně-kvantitativního charakteru, s využitím zejména případových studií a pozorování uskutečněných ve vybraném evropském zpracovatelském odvětví výroby dekorativních a informačních systémů (DIS), kvantitativních obsahových analýz a dotazníkových šetření.