Kritické parametry úspěšnosti CSR zaměřené na interní stakeholdery při řízení výrobního podniku v době digitalizace průmyslu

Abstract
Dizertační práce zkoumá dva strategické koncepty CSR a Průmyslu 4.0 ve dvou časových rovinách – v současnosti a v budoucnosti. K jejich přijetí a implementaci v prostředí průmyslového podniku jsou klíčovým faktorem zaměstnanci a firemní péče o ně v rámci sociálního pilíře CSR. S tím vyvstávají vzájemně související otázky o tom, co je obsahem sociálního pilíře CSR, jaký je jeho stav, jak je ovlivněn digitalizací průmyslu, jaká jsou od něj očekávání interních stakeholderů v budoucnosti a jaké jsou kritické parametry CSR. S přístupem metodologické a datové triangulace a s výzkumnou strategií případové studie byla za pomoci semi-strukturovaných individuálních a skupinových rozhovorů a dotazníkového šetření posbírána výzkumná data celkem od 40 respondentů ze dvou velkých, mezinárodních, výrobních firem a expertní skupiny z akademického prostředí. Individuální rozhovory s experty a sekundární výzkum odborné literatury přinesl návrh modelu sociálního pilíře interního CSR. Dotazníkové šetření za účasti manažerů z firem a expertů akademiků přineslo zjištění aktuální a budoucí váhy – důležitost témat z navrženého modelu. Skupinové rozhovory se zaměstnanci z výroby identifikovali jejich očekávání od CSR a Průmyslu 4.0. Individuální rozhovory s manažery rozšířily tato očekávání z pohledu firmy. Výsledkem výzkumu je model sociálního pilíře interního CSR skládající se z 53 témat, která jsou rozdělena do 7 výzev digitalizace. Stanovení vah témat přineslo poznání, která témata budou nejvíce ovlivněna digitalizací průmyslu a která nejméně. Analýzou a porovnáním identifikovaných očekávání rozdílných skupin interních stakeholderů byly objeveny a popsány kritické parametry CSR. Vytvořený model a popis kritických parametrů by měl sloužit jako nástroj pro vyhodnocování stavu sociálního pilíře interního CSR a pro podporu rozhodování o jeho řízení v současnosti a v budoucnosti. Originalita výzkum spočívá v celistvosti a komplexnosti popisu sociálního pilíře interního CSR pod vlivem Průmyslu 4.0. Je tak příspěvkem k celosvětovému výzkumu vlivu digitalizace průmyslu na řízení sociálního pilíře CSR a impulzem ke zkoumání dalších pilířů CSR.
The dissertation examines two strategic concepts of CSR and Industry 4.0 in two time levels – in the present and in the future. A key factor in adoption and implementation of these strategies in a manufacturing company are employees and corporate employee care within the social pillar of CSR. This raises interrelated questions about what is the content of the social pillar of CSR, what is its state, how it is affected by Industry 4.0, what are the expectations of internal stakeholders in the future and what are the critical parameters of CSR management. With a methodological and data triangulation and a case study research strategy with semi-structured individual and group interviews and a questionnaire survey, data were collected from a total of 40 respondents from two large, international, manufacturing companies and one academic expert group. Individual interviews with experts and secondary literature research brought a proposal for a model of the social pillar of internal CSR. A questionnaire survey for company managers and academic experts revealed the current and future weight of the topics from the proposed model. Group interviews with shop floor employees identified their expectations from CSR and Industry 4.0. Individual interviews with managers broadened these expectations from the company's perspective. The result of the research is a model of the social pillar of internal CSR consisting of 53 topics, which are divided into 7 challenges of digitization. Determining the weights of the topics brought knowledge of which topics will be most affected by Industry 4.0 and which will be the least. By analyzing and comparing the identified expectations of different internal stakeholder groups, critical parameters of CSR were discovered and described. The developed model and description of critical parameters should serve as a tool for evaluating the state of the social pillar of internal CSR and to support decision-making on its management in the present and in the future. The originality of the research lies in the integral and complex description of the social pillar of internal CSR under the influence of Industry 4.0. It is thus a contribution to global research into the impact of industrial digitization on the management of the social pillar of CSR and an impetus to explore other pillars of CSR.
Description
Citation
SLAVÍK, J. Kritické parametry úspěšnosti CSR zaměřené na interní stakeholdery při řízení výrobního podniku v době digitalizace průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Václav Liška, dr. h. c. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-12-02
Defence
Doktorand odpověděl na položené dotazy. Komise hodnotí vystoupení doktoranda kladně. Odpověděl na otázky oponentů: - Mohl by jste prosím komisi sdělit jaký byl zdroj Vašeho dotazníku (standardizovaný či jiný) a základní demografická data? - Pokud by firma chtěla použít jako benchmark váš model, jaké faktory, resp. aktuální kontext, by měla vzít do úvahy při porovnávání jednotlivých částí modelu? Jaký vliv na aplikaci modelu bude mít odvětví podnikání a velikost firmy? - Dopusťte se spekulace – Myslíte, že pokud by vám odpověděli na první část šetření všichni oslovení manažeři, byl by výsledek podobný? Byli ze stejného odvětí – tj. automotive?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO