Modelování rozhodovacích procesů při tvorbě developerských projektů

Abstract
Dizertační práce je zaměřena na modely rozhodovacích procesů developerských společností s užším zaměřením na část před-realizační, kdy se podniky rozhodují, jaký druh projektu, jak z časového, technického, finančního tak i rizikového, budou v dané oblasti realizovat. Práce se zaměřuje na trh s nemovitostmi, který je ovlivňován řadou ovlivnitelných či neovlivnitelných faktorů, které mají na daný projekt buď žádný či minimální, nebo naopak významný dopad. Tento široký záběr je v práci následně zúžen na trh rezidenčního bydlení, kde realizátoři projektů jsou zejména podnikatelské subjekty a koneční uživatelé projektů jej využívají zejména k bydlení. Tento trh bydlení je spojen jak s ekonomickými, tak i s emočními vlivy, se kterými musí být při přípravě daného projektu uvažováno. Cílem práce tedy je návrh modelu rozhodovacích procesů pro developerské společnosti, který bude vycházet z analýz faktorů, ovlivňujících trh s nemovitostmi a z analýzy současných metod rozhodovacích procesů, které jsou zakomponovány v jednotlivých navržených variantách modelu. Výsledné návrhy variant modelu jsou pak aplikovány na konkrétní případy realizovaných projektů.
This dissertation focuses on the decision-making models of real estate development companies with a narrower focus on the pre-implementation part, when companies decide what kind of project, in terms of time, technical, financial and risk, they will implement in a given area. The thesis focuses on the real estate market, which is influenced by a number of controllable or uncontrollable factors that have either none or minimal or, on the contrary, a significant impact on a given project. This broad scope is then narrowed down in the thesis to the residential housing market, where the project developers are mainly business entities and the end users of the projects mainly use it for housing. This housing market is associated with both economic and emotional influences that must be considered in the development of a given project. Thus the aim of the thesis is to propose a model of decision-making processes for real estate development companies, which will be based on the analysis of factors influencing the real estate market and the analysis of current methods of decision-making processes, which are incorporated in the individual proposed variants of the model. The resulting model variants are then applied to specific cases of already realized projects.
Description
Citation
BRAUNER, R. Modelování rozhodovacích procesů při tvorbě developerských projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-03-04
Defence
Doktorand odpověděl na položené dotazy. Komise hodnotí vystoupení doktoranda kladně. otázky oponentů: - Pokusil jste se srovnat postupně vyvíjené znalostní báze z hlediska jejich „kvality”. Jak byste definoval tuto kvalitu kvantitativně - Jak byste zjistil, jestli existuje ještě možnost zlepšení, jestli má smysl další vývoj. Existují nějaké odhady, kdy přínos z potencionálních aplikací převáží nad dodatečnými náklady na vylepšování, snad optimalizací, znalostní báze - S ohledem na současnou makro a mikroekonomickou situaci odhadnete jak moc mlhavé / fuzzy jsou kvantifikace veličin kapitál, cena práce, množství pozemků vhodných pro stavbu, cena stavebních materiálů a jak se nepřímo promítnou do tvorby relevantních rozhodovacích stromů - Na str 119, obr. 20 je vidět, že se v loterii číslo 3 neuvažuje změn trhu tak jak je tomu u loterie číslo 2. Jak se změní rozhodnutí, kdyby taková vazba existovala. V odpovědi uveďte přiklad, do kterého dosadíte zvolené potřebné konstanty nebo potvrďte, že strom na obr. 20 má praktickou intepretaci - Objasněte hlavní limity použitelnosti Vašeho návrhu modelu rozhodovacího procesu při tvorbě developerského projektu a které faktory a proč považujete za nejvýznamnější při jeho tvorbě. - Myslíte si, že je potrebné a účelné priebežne počas realizácie developerského projektu prehodnotiť modely v prípade nutnosti zmeniť pôvodne nastavenie? Napr. pri pozitívnom výsledku archeologického, či geologického prieskumu v rôznych fázach - pri príprave, až pri samotnej hlavnej stavbe, v záverečných fázach realizácie projektu, ktorý odhalí prekážky v realizácii a ktoré fázy modelu by ste zachovali z pôvodného pri týchto možnostiach a prečo. - Je podľa Vás možné predpokladať obmedzenia v primárnych veličinách zadávaných do modelu? Je ich vhodné použiť ako intervalové hranice? Svoj názor prosím vysvetlite. - Ak by bol developerský projekt určený na prenájom, myslíte si, že bude vhodné použiť súčasnú hodnotu budúcich príjmov z prenájmu na zadanie do modelu, alebo by ste použili inú relevantnú vstupnú veličinu modelu a prečo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO