Hydraulické vlastnosti násoskové a přímoproudé Vírové turbíny

Abstract
Nestacionární pochody spojené s provozem vodních strojů jsou úzce navázány na jejich spolehlivý a bezpečný provoz. Možnost predikce a modelování takových stavů prostřednictvím 1D matematického modelu s podporou fyzikálního modelu v laboratoři je ve většině případů jednodušší cesta než následné hledání možných příčin a řešení následků na díle samotném. Práce je zaměřena na popis dvojice přechodových stavů, které úzce souvisí s násoskovými turbínami a jejich provozem. Jedná se o počáteční zavodnění a odstavení násoskových turbín z provozu. Stanovení kritických hodnot průtoku pro vyvolání násoskového efektu a naopak výpočet minimální velikosti průtokového součinitele pro bezpečné zastavení. Experimenty byly provedeny na laboratorním modelu a srovnány s provozními daty z malé vodní elektrárny Želina.
Non-stationary processes are associated with the operation of water machines. They are important for their reliable and safe operation. Prediction and modeling of such states using a 1D mathematical model verified on a model in the laboratory is an advantage. The work is focused on the description of a pair of transient states that are related to siphon turbines and their operation. Determination of critical flow values for inducing a suction effect and, conversely, calculation of the minimum size of the flow coefficient for safe stopping. The experiments were performed on a laboratory model and compared with operational data from a small hydroelectric power plant Želina.
Description
Citation
HUDEC, M. Hydraulické vlastnosti násoskové a přímoproudé Vírové turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Šulc, CSc. (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) Ing. David Štefan, Ph.D. (člen) Ing. Iva Svobodová (člen)
Date of acceptance
2022-02-25
Defence
DP rozšiřuje poznatky a podklady k možnosti využití vírové turbíny v násoskové variantě. Hlavní přínos a plnění cílů DP je v propojení rozsáhlých experimentů s numerickou simulací přechodových jevů pro verifikaci a možnosti dalšího vývoje a aplikace. Dizertant přinesl nové teoretické i praktické pozatky pro najíždění a odstavování násoskových turbín. Práce splnila i požadavky podpůrných výzkumných projektů ČEZ, NETME, MŠMT. Výsledky práce byly přímo aplikovány na MVE Žilina. Komise doporušuje realizovant připomínky oponentů v konečné verzi před zveřejněním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO