Platy ve státní a veřejné správě v České republice - vývoj a trendy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce „Platy ve státní a veřejné správě v České republice – vývoj a trendy“ je analýza a popis platového systému. V první části jsou vysvětleny základní teoretické pojmy a veličiny ze studované oblasti. Následně je vývoj popsaných veličin zasazen do celkového kontextu ekonomické situace v České republice. V druhé části práce jsou popsány samotné principy fungování odměňování ve státní a veřejné správě, a to minulé i současné. Fungování platového systému je srovnáváno i sousedními státy. Výstupem práce je samotná analýza platového systému a také doporučení, která plynou z celkového shrnutí poznatků získaných studiem zkoumaného tématu.
The goal of the diploma thesis „Salaries in state and public administration in the Czech Republic – development and trends“ is the analysis and description of the salary system. First part of the thesis explains basic theoretical concepts and values in this field of study. The development of the described values is set in the overal context of the economic situation in the Czech Republic. The second part describes principles of remunaration in state and public administration, both past and present. Salary system function is also compared with that of neighboring countries. The outcome of the thesis is the analysis of the salary system and also certain recommendations that resulted from the study of researched topic.
Description
Citation
HEGEROVÁ, A. Platy ve státní a veřejné správě v České republice - vývoj a trendy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO