Velkoplošné systémy vytápění a chlazení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnout vytápění a chlazení v administrativní budově a předváděcí hale. Teoretická část se zabývá velkoplošnými systémy vytápění a chlazení. Jsou zde popsány druhy těchto systémů a jejich výhody a nevýhody. Praktická část je věnována návrhu vytápění a chlazení v zadané administrativní budově a předváděcí hale. V této části jsou řešeny dvě varianty návrhu. První varianta uvažuje použití tepelného čerpadla jako zdroje tepla a chladu. Ve druhé variantě řešení je použit jako zdroj tepla plynový kondenzační kotel a jako zdroj chladu chiller. Experimentální část se zabývá měřením vlastností jednoho stropního panelu. Hlavním úkolem bylo stanovení chladicího výkonu stropního panelu.
The aim of the diploma thesis is to design heating and cooling in the office building and the showroom. The theoretical part deals with large-scale heating and cooling systems. The types of these systems and their advantages and disadvantages are described here. The practical part is devoted to the design of heating and cooling in the assigned office building and the showroom. In this part, two variants of the design are considered. The first variant considers the use of a heat pump as a source of heat and cold. In the second variant of the solution, a gas condensing boiler is used as a heat source and a chiller as a cold source. The experimental part deals with measuring the properties of one ceiling panel. The main task was to determine the cooling capacity of the ceiling panel.
Description
Citation
KOHLOVÁ, V. Velkoplošné systémy vytápění a chlazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - předseda, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Alexandr Baroň - tajemník, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Ervín Dohnálek - člen, Ing. Marian Formánek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Topič, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka nejprve představila svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala velkoplošné systémy vytápění a chlazení. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídala na připomínky členů komise. Otázky oponenta: 1) Na straně 83 uvádí studentka spotřebu vody TV - na mytí podlah 20l/ 100 m2, což ovšem neodpovídá dosazení do výpočetního vztahu. 2) Na straně 87 uvádí studentka potřebu 56,81 kW při -15 °C, TČ má 2x 30 kW při +7 °C. Může studentka popsat či vysvětlit návrh TČ a bivalentního zdroje na daném případu? 3) Z jakého důvodu volí studentka při dimenzování větví V4 V5 a dalších na straně 96 a dále? Jaké jsou možné a vhodné rychlosti při použití Cu potrubí? 4) Na výkrese č. 10 nad kotlem a anuloidem, stejně jako na dalších místech a výkresech uvádí u AOV dimenze 40, 50. Existují takovéto odvzdušňovací ventily? 5) Na jakém teplotním spádu bude pracovat TČ a primární strana okruhu vytápění a ohřevu TV s ohledem na ohřev TV na výkrese č. 8? Otázky komise: 1) Jaké jsou zásady umisťování pojišťovacích ventilů. 2) Umístění zpětné klapky vzhledem k ochraně tepelného čerpadla 3) Provozování a kontrol tlakových nádob v otopných soustavách A – Studentka výborně reagovala a zaujala stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO