Korozní odolnost a mikrostruktura žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Tento článek se zabývá procesem syntézy žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky za použití vysokoteplotního popílku a reaktivního oxidu hlinitého jako vstupních surovin. Vstupní suroviny byly předupraveny, smíchány a vypáleny při 1 550 °C po dobu 3 h. Vypálené zkušební vzorky byly charakterizovány pomocí RTG difrakční analýzy a rastrovacího elektronového mikroskopu. Rovněž byla zkoumána pórovitost, nasákavost, objemová hmotnost, žárovzdornost, únosnost v žáru, odolnost proti změnám teplot a korozní odolnost vůči železu a slínku jako korozních médií. Vliv různých surovinových směsí byl studován v souladu s výslednými vlastnostmi, mikrostrukturou a korozní odolností všech vypálených vzorků. Vyšší množství spinelu ve vzorcích vedlo ke zlepšení mikrostruktury, mechanických vlastností a odolnosti proti změnám teplot.
This article examines the process for the synthesis of forsterite–spinel refractory ceramics utilizing fly ash and reactive alumina as raw materials. Raw materials were pre-treated, mixed, and sintered at 1 550 °C for 3 h. Sintered samples were characterized by XRD and SEM. Porosity, water absorption, bulk density, refractoriness, refractoriness under load, thermal shock resistance and corrosion resistance by iron and clinker as corrosive media were also investigated. The impact of different raw material mixtures was investigated in accordance with the resulting properties, microstructure, and corrosion resistance of all fired samples. Higher amount of spinel in fired samples led to improved microstructural and mechanical properties and thermal shock resistance.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 519-524. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO