Juniorstav 2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 113
 • Item
  Využitie fotogrametrického skenovania kultúrneho dedičstva pre účely katastra nehnuteľností
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29) Kyseľ, Peter
  The cadastral map collection contains maps of different origin and quality, and the less-quality maps are prevailing. Its effective renewal is needed. To meet this goal, it would be maybe necessary to use measurements from other sources besides the special measurements for the new mapping. The paper deals with the testing of exploitability of a photogrammetric measurement of cultural heritage for the cadastre. In the paper, the coordinates of building corners were determined using photogrammetry and compared to the existing numerical cadastral map. The precision and exploitability of the measurement for the cadastre was assessed based on these results. This and similar measurements could be suitable supplement for the measurements and could make the process of mapping more effective.
 • Item
  Vliv počtu vlícovacích bodů na přesnost mobilního laserového skenování
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29) Nosek, Jakub; Kalvoda, Petr; Kuruc, Michal; Volařík, Tomáš
  Mobilní laserové skenování (MLS) je v současné době běžně využíváno v řadě geodetických aplikací, např. při mapování rozsáhlých oblastí. Tento článek se zaměřuje na vliv počtu vlícovacích bodů na výslednou přesnost bodových mračen MLS. MLS mračno bylo porovnáno s referenčními daty v podobě bodů testovacího pole určeného s vysokou přesností a referenčního mračna terestrického laserového skenování. Testování potvrdilo požadavky výrobce na maximální vzdálenost mezi vlícovacími body 100. Vlícování s vyšší hustotou (až 50 m) umožňuje odstranit lokální deformace v mračnech MLS.
 • Item
  Rozdíly výšek v systému Bpv a výšek založených na modelu EGM96
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29) Vaňková, Zuzana
  Tato práce se zabývá určením rozdílů mezi výškami v systému Bpv a výškami založenými na geopotenciálním modelu EGM96. Výškový rozdíl je vypočten jako rozdíl odlehlosti geoidu a výškové anomálie kvazigeoidu, kde obě veličiny jsou vztaženy ke stejnému referenčnímu elipsoidu. Část práce se věnuje určení odlehlosti geoidu ze sady Stokesových koeficientů pro model gravitačního pole EGM96. Dále jsou pro potřeby této práce použity modely kvazigeoidu CR-2005 a QGZÚ-2013, které jsou popsány hodnotami výškové anomálie v pravidelné síti. Dalším použitým zdrojem dat je soubor bodů výběrové údržby ZÚ. Tyto body mají měřenou elipsoidickou výšku metodou GNSS a také nivelovanou výšku v Bpv. Prostřednictvím těchto hodnot je na nich možno výpočtem určit hodnotu výškové anomálie.
 • Item
  Dantovo Peklo jako ArcGIS StoryMap
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29) Münzberger, Josef
  StoryMap vznikla za účelem rekonstrukce polohy a struktury Dantova Inferna. Jednotlivé komponenty (mapy a 3D model) byly sestaveny na základě analýzy Komedie a raných studií věnovaných mapování Pekla (A. Manetti, G. Galilei). Doplněny o vybrané verše a doprovodný text seznamují v rámci StoryMap uživatele s problematikou určení lokace, tvaru a členění Pekla. Literární dílo z počátku 14. století tak za pomoci moderních technologií znovuožívá v interaktivní podobě a lze na něj nahlížet z netradiční perspektivy.
 • Item
  Využitie ArcGIS Dashboards na zobrazenie dát o pandémií Covid-19
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29) Brezničanová, Adriana
  The report deals with the ArcGIS Dashboards application and its use in displaying Covid-19 pandemic data. The subject is a description of the functionality of the application and also its updating depending on the changing data. The paper describes the entire process of creating an application, from creating map layers in ArcGIS Pro, through data processing, publishing them to ArcGIS Online, creating a dashboard and updating it. The result is an approach to the creation of ArcGIS Dashboards and informing about the course of the pandemic on the created dashboard. The resulting dashboard shows the current situation in districts and regions, information on vaccinations, hospital occupancy and also historical data.