Použití nedestruktivních metod a regresních vztahů v diagnostice stavebních konstrukcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu rekonstrukcí historických staveb v posledních letech, roste i význam šetrnějších nedestruktivních metod. V budoucnosti by bylo vhodné vytvořit vztah nebo porovnání výsledků nedestruktivních zkoušek a zkoušek destruktivních. Tento vztah by určil míru rizika (koeficient nebo odchylku) v případě, že by při diagnostice stavebních konstrukcí byly zvoleny pouze metody destruktivní. To by mohlo znamenat velký posun v rámci nedestruktivního testování. Jednalo by se jak o šetrnější a ekologičtější variantu testování stavebních konstrukcí i vzhledem k životnímu prostředí.
Due to the increasing number of reconstructions of historic buildings in recent years, the importance of more enviromentally friendly non-destructive methods is also growing. In the future, it would be appropriate to establish relationship or compare the results of non-destructive tests and destructive tests. This relationship would determine the degree of risk (constant or deviation) if only destructive methods were chosen in the diagnosis of building structures. This could mean a major shift in non-destructive testing. If would be both a more enviromentally friendly variant of testing building structures with regard to the enviroment.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 326-331. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO