Nové poznatky ve výpočtu odezvy podloží vysokorychlostních tratí na průjezd vlaku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Článek představuje možnosti přístupů k výpočtu odezvy podloží železniční tratě na jízdu vlakových souprav vysokou rychlostí se zaměřením na projevy Rayleighova vlnění. Podrobněji je popsán přístup k výpočtu pomocí metody tenkých vrstev, který se jeví jako perspektivní pro výpočet odezvy tratě s konstrukcí koleje s příčnými pražci. Na tuto metodu je článek zaměřen s ohledem na předpokládané využití koleje s příčnými pražci na vysokorychlostních tratích v České republice. Dále je v článku zmíněna implementace nelineárního chování zeminy pod dynamickým zatížením při průjezdu vlaku a problematika výpočtu podloží tratě tvořeného více vrstvami zeminy s různými parametry.
The article presents the possibilities of approaches to the calculation of the subsoil response of a railway line to high-speed train running with a focus on Rayleigh waves. The article describes in more detail the approach to the calculation using the method of thin layers, which seems promising for the calculation of the response of the track with the construction of the track with transverse sleepers. The article is focused on this method with regard to the expected use of the track with sleepers on high-speed lines in the Czech Republic. Furthermore, the article mentions the implementation of nonlinear behaviour of soil under dynamic load during the passage of the train and the issue of calculating the subsoil of the line formed by multiple layers of soil with different parameters.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 147-151. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO