2021/4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2022
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Bradáč, Albert; Polák, Petr
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny v oceňování nemovitostí, které přináší novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. k 1. lednu 2022.
 • Item
  Využitelnost dat EDR pro analýzu silničních nehod
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Nouzovský, Luboš; Kostěncová, Veronika; Frydrýn, Michal
  S novými metodami analýzy silničních nehod a modernizací dokumentační techniky pro zajištění dostatečné a zároveň kvalitní formy podkladového materiálu přichází možnost užití elektronických nehodových dat (též data EDR). Nová legislativní úprava již dokonce vyžaduje od roku 2022 technologii záznamu nehodových dat jako povinnou výbavu u nových vozidel daných kategorií. U vozidel, která jsou již EDR vybavena, lze v současnosti vyčítat data, jež mohou výrazně usnadnit analýzu dané nehody. Tento článek předkládá ukázku dvou reálných dopravních nehod – v prvním případě se jedná o nehodu, při které by získaná data teoreticky mohla objasnit její průběh, ve druhém o nehodu, u které byla data EDR k dispozici.
 • Item
  Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Pospíšilová, Dagmar; Daňková, Alena; Frič, Jindřich; Pospíšil, Karel
  Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy způsobu chování v různých situacích. Doprava je jistě jedním z významných fenoménů, se kterými se děti setkávají od útlého věku, a to nejen jako její pasivní účastníci na zadních sedadlech automobilů, ale začínají v ní být aktivními účastníky jako chodci, cyklisté či koloběžkáři nebo jako bruslaři a skateboardisté, jako svébytní uživatelé hromadné dopravy. Dopravní výchova je do vzdělávacího procesu často zařazována jen ve formě jednorázových akcí, avšak není zpravidla součástí systematického vzdělávacího plánu. Nadto děti přebírají od svých pedagogů vzorce jejich chování při vycházkách mimo areál školky. Podle zjištěných informací se ukazuje, že vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách či středních pedagogických školách se zabývá dopravní výchovou spíše okrajově či vůbec. To je identifikováno jako riziko pro utvářející se způsoby chování dětí v dopravě s přesahem do jejich dospělosti. Prezentovaný článek popisuje uskutečněný výzkum v oblasti dopravního vzdělávání předškolních dětí i jejich učitelů a charakterizuje rizika, která z něho vyplývají.
 • Item
  Ke smlouvě o dílo
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Marek, Karel; Knotek, Stanislav
  Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejde bez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti, mohutný rozvoj technologií, ale i odstraňování následků koronaviru a různých přírodních katastrof. K zajištění přípravy a realizací takových investic bude primárně využíváno smluvního typu smlouvy o dílo. Důvodová zpráva zpracovaná k občanskému zákoníku uvádí, že nová úprava díla (podle § 2586–2635 občan. zák.) odstraňuje dualismus úpravy neobchodní a obchodní smlouvy o dílo. Za základ návrhu nové úpravy byla vzata úprava obchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním úpravám, protože pojetí smlouvy o dílo v dřívějším občanském zákoníku bylo poplatné jeho původní koncepci z r. 1964 a vzoru občanského zákoníku z r. 1950. V určitých směrech se přihlíží i k některým ustanovením někdejšího zákoníku mezinárodního obchodu (ZMO), jehož normativní konstrukce obchodní zákoník přejímal, ale které byly často formulovány přesněji a přehledněji ZMO.
 • Item
  Tornádo – způsob odhadu nákladů při totální likvidaci nemovitosti
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Cupal, Martin; Čech, Josef; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Pavel; Vařechová, Martina
  Článek navazuje na text uveřejněný v 3. čísle ročníku 2021 o postupu při odhadování škod způsobených tornádem na nemovitém majetku. Vzhledem k velké různorodosti postižení stavebních objektů byly vady a poškození roztříděny Ústavem soudního inženýrství VUT jako zpracovatelem, do několika skupin. V článku je věnována pozornost první skupině materiálních škod na obecním nemovitém majetku – demolicím. Popsány jsou dva stavy totálně poškozených objektů: zcela zničených tornádem nebo z rozhodnutí statika určených k demolici. Tornádem bylo postiženo pět obcí, ale demolované obecní objekty se nacházely ve třech z nich. Ve všech případech se jednalo o zděné stavby a dřevostavby. Pro ilustraci jsou doloženy fotografie z doby před tornádem a z doby místního šetření. Stručně je uveden postup a metodika při odhadu nákladů.