Electronic Reverse Auctions in Public Construction Procurement – Empirical Evidence from the Czech Republic

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-10
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Polish Academy of Sciences
Altmetrics
Abstract
Electronic reverse auctions (e-RAs) are considered to be an effective tool for negotiating tender prices and achieving cost savings. Furthermore, if multicritera evaluation is used, it can be expected that e-RAs will also contribute to achieving benefits in other areas, e.g. helping to minimize life-cycle costs. This study aims to analyse the mutual relationships between selected e-RA variables. More specifically, correlation analysis is applied to explore real e-RA data representing public tenders for construction work. This study’s findings reveal that the correlations examined are generally weak or very weak. Furthermore, it has been found that the value of correlation coefficients varies depending on the type of structure, and that public tenders are usually evaluated solely on the basis of the criterion of the lowest bid price. Recommendations for public authorities in using e-RAs in the role of the buyer are also provided at the end of this paper.
Elektronické reverzní aukce (e-RA) jsou považovány za efektivní nástroj pro cenové vyjednávání a dosahování finančních úspor. Navíc, pokud je použito multikriteriální hodnocení, lze očekávat, že e-RA také přispějí k dosažení dalších benefitů, např. snížení nákladů životního cyklu. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vzájemné vztahy mezi vybranými aukčními proměnnými. Konkrétně, korelační analýza je aplikována za účelem prozkoumání reálných aukčních dat reprezentujících veřejné stavební zakázky na stavební práce. Zjištěné výsledky odhalily, že zkoumané korelace jsou obecně slabé či velmi slabé. Dále bylo potvrzeno, že hodnota korelačního koeficientu se liší ve vazbě na typ konstrukce, a také, že veřejné zakázky stavebního charakteru jsou téměř výlučně hodnoceny dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. V závěru článku jsou shrnuta doporučení pro veřejné zadavatele používající e-RA v roli kupujícího.
Description
Citation
Archives of Civil Engineering. 2016, vol. 62, issue 3, p. 47-60.
http://archive.sciendo.com/ACE/ace.2016.62.issue-3/ace-2015-0082/ace-2015-0082.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO