2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Optimalizace homogenity základního magnetického pole v MR tomografii
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hadinec, Michal; Bartušek, Karel; Brančík, Lubomír; Frollo, Ivan
  Práce se zabývá problematikou měření a mapování magnetického pole v MR tomografu, za účelem nastavování homogenity magnetické indukce. Pozornost je věnována technikám mapování na rotačně symetrickém objemu a způsobům optimalizace magnetických polí s využitím pasivních a aktivních korekčních systémů. Je proveden teoretický rozbor rozkladu magnetických polí s využitím sférických harmonických funkcí a Taylorovy řady. Techniky mapování a aproximace základního magnetického pole jsou ověřeny na 200 MHz tomografu umístěném na pracovišti Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně (ÚPT AV ČR).
 • Item
  Metoda stanovení charakteristik atmosférického přenosového prostředí v optické oblasti spektra
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hudcová, Lucie; Wilfert, Otakar; Lazar, Josef; Vlček, Čestmír
  Tato disertace je zaměřená především na stanovení charakteristik turbulentního atmosférického přenosového prostředí. V práci navrhuji novou metodu určování turbulentního útlumu – metodu dostupného výkonu, která vychází z analýzy intenzitního profilu laserového svazku. Kromě toho se zabývám i rozložením relativní variance optické intenzity. Na základě experimentálních měření jsem zjistila nerovnoměrné rozložení relativní variance optické intenzity ve svazku. Toto rozložení je závislé na směrnici křivky intenzitního profilu. Tento poznatek jsem využila při stanovení optimálního tvaru intenzitního profilu laserového svazku s ohledem na minimalizaci vlivu turbulentní atmosféry.
 • Item
  Výběr referenčních uzlů pro bezkotevní lokalizační techniky v bezdrátových senzorových sítích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šimek, Milan; Komosný, Dan; Makáň, Florian; Diviš, Zdeněk
  Dizertační práce se zabývá návrhem nového bezkotevního lokalizačního algoritmu sloužícího pro výpočet pozice uzlů v bezdrátových senzorových sítích. Provedené studie ukázaly, že dosavadní bezkotevní lokalizační algoritmy, pracující v paralelním režimu, dosahují malých lokalizačních chyb. Jejich nevýhodou ovšem je, že při sestavení množiny referenčních uzlu spotřebovávají daleko větší množství energie než algoritmy pracující v inkrementálním režimu. Paralelní lokalizační algoritmy využívají pro určení pozice referenční uzly nacházející se na protilehlých hranách bezdrátové sítě. Nový lokalizační algoritmus označený jako BRL (Boundary Recognition aided Localization) je založen na myšlence decentralizovaně detekovat uzly ležící na hranici síti a pouze z této množiny vybrat potřebný počet referenčních uzlu. Pomocí navrženého přístupu lze znažně snížit množství energie spotřebované v průběhu procesu výběru referenčních uzlů v senzorovém poli. Dalším přínosem ke snížení energetických nároku a zároveň zachování nízké lokalizační chyby je využití procesu multilaterace se třemi, eventuálně čtyřmi referenčními body. V rámci práce byly provedeny simulace několika dílčích algoritmu a jejich funkčnost byla ověřena experimentálně v reálné senzorové síti. Navržený algoritmus BRL byl porovnán z hlediska lokalizační chyby a počtu zpracovaných paketů s několika známými lokalizačními algoritmy. Výsledky simulací dokázaly, že navržený algoritmus představuje efektivní řešení pro přesnou a zároveň nízkoenergetickou lokalizaci uzlů v bezdrátových senzorových sítích.
 • Item
  Přenos signalizace pro internetovou televizi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Burget, Radim; Komosný, Dan; Makáň, Florian; Vodrážka,, Jiří
  Signalizace v sítích pracujících s internetovým protokolem (IP) je používána pro monitorování a řízení činnosti sítě. Tato práce se zabývá přenosem signalizace skrze IP sítě pro velké skupiny komunikujících prvků a navrhuje škálovatelné řešení, jak pro malá, tak pro velká vysílání internetových televize (IPTV). Hlavní přínos práce spočívá v návrhu algoritmů pro ustavení optimálního hierarchického stromu na základě dostupných zdrojů a s ohledem na geografickou a virtuální polohu jednotlivých stanic. Pro účely optimalizace byly použity jak simulace s parametry globální experimentální sítě Planetlab, tak byly navržené algoritmy a protokoly nasazeny do reálného provozu v této síti.
 • Item
  Studium elektrochemické inzerce kationtů do oxidů přechodových kovů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Svoboda, Vít; Kazelle, Jiří; Kadlec, Jaromír; Trnková, Libuše
  Elektrochromní zařízení jsou založena na interkaláčních procesech do aktivní vrstvy, nejčastěji do WO3. Optické vlastnosti aktivní vrstvy jsou měněny interkalací iontů z elektrolytu . Z tohoto důvodu se využívá lithných iontů. Hmota tenké vrstvy může být pozorována pomocí QCM metody, která je založena na změně resonanční frekvence krystalového rezonátoru. Zkoumaná hmota je nanesena na povrch krystalového rezonátoru. Různé druhy kovů (Pt, Au, Ag) mohou tvořit elektrodu tohoto rezonátoru. Nejčastěji je tento rezonátor laděn na frekvenci 5 Mhz. Změna této frekvence slouží k detekci chemických změn na povrchu elektrody. QCM je velmi citlivá metoda.