Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu sociálně patologických jevů na cenu nemovitostí a návrh jejich řešení. Sociální prostředí může na trh s realitami působit negativně či pozitivně v závislosti na charakteru jeho proměn. Lokalitu charakterizují nejen fyzické, ale i společenské a ekonomické faktory. Součástí práce je zachycení a zhodnocení těchto souvislostí ve vybraném území města Brna, a to primárně v místním, okrajově i v časovém kontextu. Pozornost je věnována sociálně patologickým jevům spojeným s kriminalitou.
The subject of this diploma thesis is a comparison of the influence of socially pathological phenomena on the price of a real estate and subsequent suggestion of solution of this problem. The social environment can have a negative or a positive effect on the real estate market, depending on the nature of its transformation. The location is characterized by physical, social and economic factors. One of the aims of this thesis is to capture and compare these impacts in a selected area of the city of Brno in local context. It focuses on socially pathological phenomena connected to crime and parameters that affect crime occurrence.
Description
Citation
HORÁKOVÁ, J. Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-11-02
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla správně, jasně a poutavě. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Jaké další veličiny a faktory by mohly mít na kriminalitu vliv? prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. položil otázku: Jaké by bylo srovnání kriminality například s Masarykovou čtvrtí? Ing. Pavel Klika, Ph.D. položil otázku: Jaká je závislost kriminálních činů a nezaměstnanosti obyvatel v dané lokalitě? Zjišťovala jste, kdo má zájem o byty v problémových lokalitách?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO