2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 481
 • Item
  Legislativa upravující prevenci praní špinavých peněz v praxi daňového poradce
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Krejčí Reková, Eliška; Polák, Michal; Kába, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá aplikací legislativy upravující prevenci praní špinavých peněz v praxi daňového poradce. Popisuje obecnou teorii problematiky praní špinavých peněz a identifikuje zákonné povinnosti daňového poradce, které plynou ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce analyzuje stav naplňování výše uvedených povinností vybranou konkrétní daňovou kanceláří. Cílem návrhové části práce je předložení návrhu systému vnitřních zásad řešících dotčenou problematiku a návrhu jeho implementace do praxe této daňové kanceláře.
 • Item
  Zhodnocení rozšíření portfolia služeb u konkrétního podnikatelského subjektu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Koreček, Lukáš; Polák, Josef; Švejda, Jiří
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení rozšíření portfolia služeb u rok fungujícího podnikatelského subjektu v oblasti prodeje RC modelů (modelů na dálková ovládání). Představuje vypracovaný rozvoj podnikatelského záměru na základě výsledků SWOT analýzy, finančního plánu, analýzy konkurence, analýzy zákazníků a analýzy marketingového mixu. Výsledkem této práce je na základě těchto analýz formulovat doporučení ve formě nejvhodnějšího návrhu projektu pro realizaci.
 • Item
  Analýza motivačního programu konkrétní společnosti a návrh jeho změn
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Komendová, Eva; Kruntorádová, Markéta; Heralecký, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému odměňování a motivačního programu konkrétní společnosti. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuje efektivnost stávajícího motivačního programu. Dále obsahuje navrhované změny ve stávajícím motivačním programu, které by měly vést k větší spokojenosti pracovníků a tím pádem k vyšší produktivitě práce.
 • Item
  Analýza a návrh změn motivačního systému ve vybrané společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Mrkvica, Michal; Kruntorádová, Markéta; Šoupalová, Erika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou motivačního programu České spořitelny, konkrétně na Oblastní pobočce Brno. Hlavním cílem práce je zvýšit motivaci a spokojenost zaměstnanců na Oblastní pobočce Brno a docílit tak lepších pracovních výkonů zaměstnanců. K tomu aby tohoto cíle mohlo být dosaženo je v práci použita metoda dotazníkového šetření, a na základě výsledků tohoto šetření jsou v závěru práce uvedeny návrhy na zlepšení současné situace.
 • Item
  Analýza vybrané firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Mičulka, Jan; Doubravský, Karel; Štěpánková, Vladěna
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společnosti Profidebt, s. r. o. z finančního hlediska v letech 2006 až 2010. V praktické části jsou srovnány v čase ekonomické ukazatele, které hodnotí podnik z hlediska aktivity, výnosnosti, likvidity, nebezpečí bankrotu a řízení. Vybrané ukazatele jsou ve tvaru časových řad podrobeny regresní analýze, a dále je na základě vhodně zvolených funkcí provedena predikce vývoje. Současně s vyhodnocením analýzy doporučuje postupy k zefektivnění v jednotlivých oblastech finančního řízení, jakož i v použití metod sledování finančního zdraví. V závěru pak navrhuje možné cesty budoucího rozvoje.