2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 547
 • Item
  Moderní trendy ve výzkumu a vývoji netoxických malorážových střel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Macháček, Tomáš; Klakurková, Lenka; Komenda,, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na nalezení ekvivalentní náhrady toxického olova ve střelách jiným netoxickým materiálem. Expertíze byly podrobeny střely vyrobené z mědi, mosazi, zinku a olova. Práce obsahuje údaje o chemickém složení, kompletní dokumentaci makro a mikrostruktury a hodnoty tvrdosti jednotlivých střel. Pro vyhodnocení byly použity metody světelné mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a měření mikrotvrdosti.
 • Item
  Nekonvenční technologie navařování kovů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Krejčí, Vojtěch; Čelko, Ladislav; Šárka,, Šimůnková-Houdková
  Cílem bakalářské práce je přiblížit veřejnosti problematiku navařování kovů a provést základní rozdělení nejrozšířeněji využívaných technologií navařování kovů. Někdy se můžeme setkat také s pojmem nánosové svařování kovů, v praxi se však využívá technický termín navařování kovů. Úvod práce obsahuje základní seznámení s problematikou a charakteristiku procesu navařování, včetně shrnutí jeho výhod i nevýhod. V dalších kapitolách je pak věnována pozornost jednotlivým technologiím navařování, jejich principu a použití v technologické praxi. Současně je také vypracován přehled již nepoužívaných nebo minimálně využívaných technologií navařování. Po představení jednotlivých technologií následuje část zabývající se v současné technické praxi rozdělením materiálů využívaných pro navařování podle základního materiálu i návarového kovu. V experimentální části práce následují vybrané příklady současného využití představených technologií navařování v praxi.
 • Item
  Návrh jeřábové traverzy o nosnosti 15 tun.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Valenta, Jan; Šťastný, Antonín; Pokorný, Přemysl
  Tato bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení jeřábové traverzy jednoduché s pevnou roztečí závěsných prvků. Práce obsahuje rešerši základních používaných typů jeřábových traverz, vlastní návrh traverzy, pevnostní výpočet, model ve 3D a výkresovou dokumentaci.
 • Item
  Příklady řešení nosníků staticky neurčitých
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Linhart, Lukáš; Malášek, Jiří; Pokorný, Přemysl
  Tato práce se zabývá řešením deformace a výsledných vnitřních účinků u přímých nosníků, které jsou uloženy staticky určitě i neurčitě. Cílem bakalářské práce je vypracování reprezentativního souhrnu výpočtů a nákresů vybraných, typicky uložených a zatížených nosníků, řešitelných v rámci lineární pružnosti prutů. V další části jsou popsány metody řešení staticky neurčitých nosníku. Castiglianova věta, rovnice ohybové čáry, metoda třímomentových rovnic. Ukázka řešení těmito metodami byla provedena na ilustračním příkladě.
 • Item
  Návrh okružní pily
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Taufer, Tomáš; Černý, Michal; Zatočilová, Aneta
  Návrh vychází z předpokladu zadaného výkonu malého elektromotoru a základních rozměrů. Provedení konstrukčního návrhu dělícího zařízení je doloženo výkresovou dokumentací a technickou zprávou