2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 68
 • Item
  Modernita a holocaust
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Petrova, Kseniia; Rozwalka, Szymon; Štojdl, Václav
  Tento diplomový projekt je věnován vytvoření muzea v Brně věnovaného holocaustu a historii Židů na Moravě. Areál se nachází v centru Brna na ulici Benešova. V současné době se na tomto místě nachází parkoviště, které dříve sloužilo jako parkoviště pro starý autobusový zpěvák. Projekt je inspirován velkou a složitou historií židovského národa a jeho hlavním jazykem. Podle mého názoru nic neodráží kulturu a identitu národa lépe než jeho jazyk. Proto jsem se při tvorbě projektu inspiroval hebrejštinou. Pro národ, který ztratil svou státnost, který již několik tisíc let nežije ve své historické vlasti, ale který si zachoval své náboženství a národní identitu, je to známka síly ducha a jednoty.
 • Item
  Mezi uměním a divákem. Expozice. Projekce. Inter-akce.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Bureš, Jan; Mitášová, Monika; Hájek, Petr
  Práce se zabývá koncepčním návrhem prostoru pro Společnost Svobodných Umění na území města Brna v návaznosti na instituci Domu Umění města Brna. Zastřešujícím motivem Společnosti Svobodných Umění se stává Festival Společnosti Svobodných Umění (FSSU). Návrh navazuje na výzkumně teoretickou část, zkoumající vztahy mezi současným uměním a kánonem, problematiku výstavních prostorů a institucí zabývajících se vystavováním a prezentací výtvarného umění, roli spektáklu v rámci těchto institucí a roli výtvarného umění ve společnosti. Dále navazuje na výzkum vycházející z knihy Co je filosofie? od filosofa Gillese Deleuze, jejichž úvahy dále rozvijí a hledá tak vztah mezi filosofií, uměním a vědou, jejichž ústředním motivem je tvorba, jejich vzájemnými vztahy a tím, jak se ovlivňují, překrývají a doplňují. Celá práce je koncipována jako utopický návrh nové typologie architektury a vztahů, mezi jednotlivými vědeckými, uměleckými a filosofickými obory. Jedním z klíčových motivů práce je také pokus o zmapování procesu toho, jak samotný návrh vznikal a formoval se.
 • Item
  Radauti Municipal (Co)housing
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Grosu, Gabriel Andrei; Toman, Radek; Widholmová, Alžběta
  Since the beginning of the Ukrainian invasion, the booming demand for accommodation within proximity to the border turned into a delicate housing crisis. This project investigates the current housing condition made available for the Ukrainian refugees while searching for the best way of addressing the sudden increase in the medium and long-term housing demand. The findings of the investigation along with the input from many consultations with Ukrainian war refugees were translated into developing a detailed architectural design for a municipal (CO)housing refugee camp in the city of Radauti.
 • Item
  Modernita a holocaust
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Harlenderová, Eva; Rozwalka, Szymon; Štojdl, Václav
  Diplomová práce navazuje na poznatky získané v rámci zpracování předdiplomové práce v předešlém semestru. Hlavními výstupními body k vytvoření předdiplomové práce byla kniha Modernita a holokaust od polského sociologa Zygmunda Baumana a pojem „otherness“, který zadefinoval architekt Peter Eisenman při navrhování Židovského památníku v Berlíně. Na základě těchto poznatků jsem zpracovala mapy, které se zabývaly jinakostí z pohledu majoritní a minoritní společnosti a mapy rozšíření židovské komunity naúzemí města Brna, ze kterých následně vycházím ve svém diplomovém projektu. Zadáním diplomového projektu je navrhnutí na předem určené parcele v Brně Dokumentační centrum holocaustu na Moravě. Na tento projekt byla vyhlášena uzavřená architektonická soutěž. V navrhování výše zmíněné budovy se snažím pomocí architektonického jazyka zachytit proměnlivost a fluiditu lidského společenství. Nad lidskou společností uvažuji jako o spojitosti a proměnlivosti jednotlivých kultur definovaných jako minoritní amajoritní společnosti. Architekturou se snažím vyjádřit prolínání se, proměnlivost a nestabilnost hierarchie minoritních a majoritních společenstvích. Vytvářím tak nejasně dominantní a submisivní prostory. Z jednoho místa se prostor může zdát submisivním, kdežto zjiného se může jevit spíše dominantním.
 • Item
  Naturkulturstadt Brno Židenice – Centrum lokální komunity, reflexe tradice a autonomie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Vaculíková, Klára; Kiszka, Josef; Bindr, Tomáš
  Práce se zabývá obnovou kulturní krajiny, pozastavením její degradace a prací s fragmenty původní vesnické zástavby v novém kontextu, který jim dala významná urbánní změna. Dvě silné polarity - městské centrum a biocentrum - v těsném sousedství vytváří otázku jejich vzájemných vztahů a jejich možných vztahů v budoucnosti. Po připojení vsi Židenice k Brnu roku 1919 a necitlivé sanaci původní návsi a historického centra v 80. letech docházelo nejenom k strukturální proměně sídla, vykořenění vesnice a její kultury, ale ruku v ruce i k proměně a degradaci přilehlé kulturní krajiny, sadů, vinic a polí na židenickém kopci. Také pomocí sepsaných vzpomínek spisovatele Bohumila Hrabala, který se na tomto místě narodil a prožil mnoho let svého života ještě předtím, než byla vesnice městem zdeformována, se nám připomíná důležitost této opomíjené vrstvy sídla a její vztah ke krajině. Úvahu uzavírá návrh komunitního centra se zaměřením na propojení kultury a pěstování.