2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 381
 • Item
  Efekt tremolo s vysokým rozsahem modulační frekvence
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Pazdera, Michal; Kubánek, David; Dvořák, Jan
  V této práci jsou popsány možnosti návrhu částí dynamického zvukového efektu typu „tremolo“ včetně jeho samotné realizace, a to pro velké rozsahy modulační frekvence, tzn. od několika setin po stovky hertzů, včetně možností jejího plynulého nastavování a indikací. Tak je zde popsáno vše, co může být ke konstrukci, založené na specifické volbě parametrů, třeba – především výčtem a volbou druhů oscilátorů, u kterých se zaměřujeme na plynule nastavitelný velký rozsah, dále útlumové články, atenuátory, způsoby řízení celého obvodu, indikace (včetně možnosti digitálního frekventoměru) i napájení. Návrhy a způsoby zapojení doprovázejí vlastní simulace simulátorů Falstad (ideální obvody) a LTspice (reálné obvody), dále tabulky, grafy a výpočty a na závěr je doplněn stručný rozbor dvou tremol výrobců BOSS a Schaller. Samotný návrh byl posléze realizován na nepájivém poli, proměřen a experimentálně vyzkoušen pomocí zvukové karty. Výsledky měření byly zaneseny do protokolu. Na základě měření přípravku byla sestavena laboratorní úloha.
 • Item
  Synchronizace a praktické využití izokinetického dynamometru s jednotkou povrchové elektromyografie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Špaková, Adriána; Šťastný, Jan; Hanák, Petr
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom na riešenie synchronizácie izokinetického dynamometru s jednotkou povrchovej elektromyografie, a následne samotnou realizáciou ich synchronizácie. Ide o prístroje radené do diagnostickej aj terapeutickej medicínskej techniky, v praxi štandardne používané samostatne. Očakáva sa, že ich súčasné použitie umožní získať detailnejšie informácie o stave vyšetrovaného jedinca. Synchronizované prístroje by tak mohli byť prínosné napríklad pri analýze svalového výkonu u neuromuskulárne postihnutých pacientov alebo u športujúcich jedincov, ktorí po utrpení zranenia chcú zvýšiť kvalitu svojho života alebo plánujú návrat k vykonávaniu ich obľúbenej činnosti. Práca je po úspešnej synchronizácii ďalej zameraná na testovanie svalovej aktivity flexorov a extenzorov kolenného kĺbu u športujúcich jedincov. Merania boli uskutočnené na zdravých subjektoch, a aj takých, ktorí v minulosti utrpeli poranenie kolenného kĺbu. Namerané signály boli spracované a výsledky meraní interpretované. Práca zahŕňa vypracovanie všetkých cieľov vychádzajúcich z jej zadania, vrátane hlavnej myšlienky práce, a teda, úspešnú synchronizáciu izokinetického dynamometru s jednotkou povrchovej elektromyografie a ich praktické využitie.
 • Item
  Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky teorie barev
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Koroleva, Anfisa; Rajmic, Pavel; Přinosil, Jiří
  Daná bakalářská práce se zabývá problematikou interpretace barev a barevných obrazů v počítačové grafice. Konkrétně je práce zaměřena na vývoj jednoduchých webových aplikací – appletů, které budou sloužit pro interaktivní podání metod používaných v oblasti počítačového zpracování barevných obrazů. Vytvořené applety by měly demonstrovat příslušnou teorii týkající se míchání barev v různých barevných modelech, převodu barevného obrazu na šedotónový, převodu šedotónového obrazu do nepravých barev, převodu fyzikálního světla do barevných prostorů CIE XYZ a L*a*b*. V první části práce je popsán teoretický základ k požadovaným appletům. Následující praktická část je věnována vlastnímu postupu implementace appletů pomocí JavaScriptu a HTML.
 • Item
  Univerzální pasivní kmitočtová výhybka - laboratorní přípravek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Pacek, Dominik; Balík, Miroslav; Hanák, Pavel
  Cílem této práce je teoreticky nastínit problematiku návrhu pasivní reproduktorové výhybky v kontextu návrhu reproduktorové soustavy a její řešení za použití reálných součástek. Praktická část práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku pasivní reproduktorové výhybky, jeho konstrukcí a vytvořením laboratorní úlohy využívající přípravek k výuce kurzu reproduktory a reproduktorové soustavy.
 • Item
  Systém automatizovaného zavírání na základě světelných podmínek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hajný, Stanislav; Hošek, Jiří; Krajsa, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaných dvířek na základě světelných podmínek. Jako hlavní výpočetní jednotka je použit modul ESP32. Výsledný návrh se skládá z napájecí části a výpočetní části. V první části je popsána teorie IoT a solárních systémů. Dále jsou popsány jednotlivé dílčí součástky. Další část se věnuje návrhu zařízení a v poslední je popsána výsledná realizace a výsledky.