Ovládání kooperativních robotů hlasem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce bylo vytvoření programu, pomocí kterého bude možné ovládat kolaborativního robota pomocí hlasu. Úvodní kapitoly obsahují rešerši současného stavu v oblasti kolaborativní robotiky z hlediska bezpečnosti, efektivity práce, programování a komunikace s robotem. Dále je rozebírána problematika strojového zpracování lidského hlasu. V praktické části byl navržen experiment, ve kterém se pracuje s off-line simulací robota UR3 v prostředí PolyScope 3.15.0. Tato simulace byla propojena s programem, psaným v programovacím jazyku Python, který využívá knihovny SpeechRecognition a urx. Pro ovládání robota byly navrženy jednoduché hlasové pokyny, které uvádějí robota do pohybu na definované pozice.
The aim of the diploma thesis was to create a program with which it will be possible to control a collaborative robot by voice. First chapters contain a search of the current state in the field of collaborative robotics in terms of safety, work efficiency, robot programming and communication with the robot. Furthermore, the issue of machine processing of the human voice is discussed. In practical part was proposed an experiment in which we work with off-line simulation of UR3 robot in PolyScope 3.15.0 software. This simulation was linked to a Python program which uses SpeechRecognition and urx libraries. Simple voice instructions have been designed to move robot to defined position.
Description
Citation
BUBLA, L. Ovládání kooperativních robotů hlasem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (člen) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student obeznámil komisi s obsahem DP. Následně reagoval na dotazy oponenta. Další dotazy komise: doc. Roupec - Nehrozí nechtěné zpracování běžného rozhovoru pracovníků? prof. Janáčová – Dělal jste rešerši existujících řešení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO