2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 138
 • Item
  Vliv vybraných typů potravin na změny kompozice střevního mikrobiomu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Šantavý, Tomáš; Ryšávka, Petr; Němcová, Andrea
  Práca sa zameriava na zistenie vplyvu vybraných typov potravín na zmeny kompozície črevného mikrobiómu. Zloženie stravy hrá dôležitú úlohu pri kontrole črevných mikrobiálnych populácií, vrátane prevencie a liečbe určitých ochorení. S cieľom vyhodnotiť vplyv dennej konzumácie ovocno-zeleninového smoothie na ľudský črevný mikrobióm boli porovnané zmeny v črevnom mikrobióme na začiatku a po 14 dňoch intervencie. Experimentálnej časti sa zúčastnilo 10 mužov a 10 žien vo veku 35-45 rokov, ktorí boli rovnomerne rozdelení do 2 skupín. Prvá skupina účastníkov konzumovala kombináciu zloženú z pomaranču, sušenej kurkumy a zázvoru. Druhá skupina konzumovala kombináciu zloženú z jablka, mrkvy a citrónovej šťavy. Na zistenie rozdielov v črevnom mikrobióme bola využitá izolácia DNA zo vzoriek stolice a následne kvantitatívna PCR metóda. Po 14-dňovej konzumácií ovocno-zeleninového smoothie boli pozorované určité zmeny kmeňov Firmicutes, Bacteroidetes a rodov Lactobacillus, Bifidobacterium. Po štatistickom vyhodnotení dosiahnutých výsledkov neboli rozdiely preukázateľné na štatisticky významnej hladine (p-hodnota > 0,05).
 • Item
  Příprava a charakterizace povlaků hnojiv s řízeným uvolňováním
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Jašek, Vojtěch; Figalla, Silvestr; Sedláček, Petr
  Diplomová práce se v literární rešerší věnuje hnojivům s řízeným uvolňováním (CRF). Její součástí je popis jednotlivých typů tohoto druhu hnojiv zahrnující principy, na základě kterých dochází k postupnému uvolňování živin obsažených v jejich struktuře. Zejména se zaměřuje na povlakovaná hnojiva, materiály používané pro jejich výrobu, technologické postupy povlakování a také na matematický popis difúzního transportu, na jehož principu dochází k přestupu hmoty nutrientů skrz polymerní vrstvy. Experimentální část práce je zaměřena na laboratorní přípravu inovativních povlaků na bázi modifikovaných rostlinných olejů. Zahrnuje syntézu prekurzorů, které lze nanášet v kapalné fázi na povrch hnojiv a s využitím fotoiniciace a UV-záření polymerovat. Součástí je také syntéza látek sloužících k modifikaci viskozity a difúzních vlastností olejových povlaků. Tyto modifikátory jsou založeny na reaktantech z obnovitelných zdrojů, jako je sorbitol nebo ethyllaktát. Produkty jednotlivých syntéz jsou charakterizovány například volumetricky, pomocí FTIR, nebo viskozimetricky. Závěrečná část praktické části obsahuje popis difúzních charakteristik povlaků připravených ze směsí syntetizovaných prekurzorů.
 • Item
  Využití pšeničných otrub pro výrobu hnojiva
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Maňáková, Helena; Diviš, Pavel; Štursa,, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou hnojiva z pšeničných otrub a kávové sedliny, které jsou ve velkém množství produkovány v potravinářském průmyslu. V práci byla testována účinnost odstraňování kofeinu a fenolických látek z kávové sedliny pomocí oxidačního činidla a také možnost recyklace použitého oxidačního činidla. Oxidací se podařilo odstranit téměř všechny fenolické látky a významné množství kofeinu z kávové sedliny, a to i s použitím recyklovaného oxidačního činidla. Z kávové sedliny a z otrub bylo následně vytvořeno hnojivo ve formě pelet. Při peletování byl studován optimální stupeň zvlhčení materiálu pro dosažení optimální výtěžnosti pelet a dostatečně pevných pelet. Studovány byly také různé poměry substrátů pro peletování a byla posuzována kvalita vyrobených pelet. V připravených peletách byl stanoven obsah makro a mikroprvků bylo prokázáno, že pelety jsou dobrým zdrojem prvků významných pro růst rostlin.
 • Item
  Produkce a charakterizace proteinových izolátu z různých druhů otrub
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Vybíral, Lukáš; Pořízka, Jaromír; Diviš, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá využitím různých druhů otrub, jakožto vedlejšího produktu při mletí obilovin. Mlýny ročně vytvoří obrovské množství tohoto materiálu. Nejčastějším způsobem zpracování otrub je spalování a v menší míře se využívají jako krmiva pro hospodářská zvířata. V závislosti na druhu obilovin obsahují otruby 10–20 % bílkovin, které díky spalování zmizí z potravinového řetězce. V rámci udržitelnosti a valorizace odpadu, jenž se v poslední době velmi řeší, je kladen velký důraz na minimalizaci vzniku odpadů a v případě jejich vzniku, na jejich další využití. Otruby se vzhledem k relativně vysokému obsahu bílkovin jeví jako vhodný výchozí materiál pro výrobu proteinových doplňků stravy. Proteiny lze z otrub extrahovat na základě jejich rozdílné rozpustnosti v různém pH. Při alkalické metodě nejprve dochází k rozpuštění bílkovin v zásaditém pH a následném vysrážení v kyselém prostředí. Po provedení lyofilizace následuje charakterizace extraktu z hlediska výtěžnosti, obsahu bílkovin, vlhkosti, aminokyselinového profilu a stravitelnosti. Nejvyšší výtěžnosti bylo dosaženo u izolátu z ovesných otrub (13,5 ± 0,6 g izolátu ze 100 g otrub). Z hlediska obsahu bílkovin byl taktéž nejlepší proteinový izolát získaný z ovesných otrub (95,2 ± 0,4 % bílkovin v izolátu). Dalším stanovením byla analýza aminokyselinového profilu, při níž byl zjištěn vysoký obsah argininu ve všech analyzovaných proteinových izolátech z otrub. Stanovení stravitelnosti prokázalo velmi dobrou stravitelnost všech vyrobených proteinových extraktů z otrub.
 • Item
  Využití kvasinek rodu Metschnikowia k produkci lipidických látek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Švitková, Bibiána; Němcová, Andrea; Márová, Ivana
  Oleogénne kvasinky sa vyznačujú schopnosťou akumulovať za určitých podmienok zvýšené množstvo lipidov. Tieto mikrobiálne lipidy sa líšia v zastúpení mastných kyselín, čo umožňuje ich široké využitie v biotechnologickom priemysle. Diplomová práca sa zameriava na produkciu lipidov, zastúpenie jednotlivých skupín mastných kyselín a produkciu skvalénu kvasinkami rodu Metschnikowia v závislosti na rôznych kultivačných podmienkach. Sledovaná bola produkcia biomasy a produkcia lipidov v jednotlivých kultivačných médiách s prídavkami rôznych odpadových substrátov. Produkčné vlastnosti boli sledované plynovou chromatografiou a na produkciu skvalénu bola zvolená metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie HPLC. Všetky produkčné kmene boli schopné akumulovať lipidy na odpadových substrátoch aj keď v rôznych hodnotách. Tieto hodnoty boli veľmi individuálne, čo sa týka konkrétnych kmeňov a rastu na danom substráte. Kompozícia lipidov bola rôzna vzhľadom na značnú variabilitu odpadových substrátov. Čo sa týka produkcie skvalénu, kvasinky rodu Metschnikowia nedokázali vyprodukovať za prítomnosti terbinafínu a zvyšujúcej sa jeho koncentrácie túto látku. Bol zvolený postup ako pri kvasinke Yarrowia lipolytica, avšak na odlišnú syntézu sterolov u kvasiniek rodu Metschnikowia, touto cestou skvalén nebol produkovaný.