Využití pšeničných otrub pro výrobu hnojiva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá výrobou hnojiva z pšeničných otrub a kávové sedliny, které jsou ve velkém množství produkovány v potravinářském průmyslu. V práci byla testována účinnost odstraňování kofeinu a fenolických látek z kávové sedliny pomocí oxidačního činidla a také možnost recyklace použitého oxidačního činidla. Oxidací se podařilo odstranit téměř všechny fenolické látky a významné množství kofeinu z kávové sedliny, a to i s použitím recyklovaného oxidačního činidla. Z kávové sedliny a z otrub bylo následně vytvořeno hnojivo ve formě pelet. Při peletování byl studován optimální stupeň zvlhčení materiálu pro dosažení optimální výtěžnosti pelet a dostatečně pevných pelet. Studovány byly také různé poměry substrátů pro peletování a byla posuzována kvalita vyrobených pelet. V připravených peletách byl stanoven obsah makro a mikroprvků bylo prokázáno, že pelety jsou dobrým zdrojem prvků významných pro růst rostlin.
This diploma thesis deals with the production of fertilizer from wheat bran and spent coffee grounds, which are produced in large quantities in the food industry. The efficiency of the removal of caffeine and phenolic substances from coffee grounds using the oxidation reason and the possibility of recycling the usable oxidizing effect were tested. We managed to oxidize almost all phenolic substances and a significant amount of caffeine from coffee grounds, even through the recycled oxidizing effect. Fertilizer in the form of pellets was subsequently formed from coffee grounds and bran. During pelleting, the optimal degree of wetting of the material was studied to achieve optimal yield of pellets and sufficiently strong pellets. Different ratios of substrates for pelletization were also studied and the quality of produced pellets was assessed. The content of macro and microelements in the prepared pellets was determined. Pellets have been shown to be a good source of elements important for plant growth.
Description
Citation
MAŇÁKOVÁ, H. Využití pšeničných otrub pro výrobu hnojiva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Jaká je dostupnost dusíku ve vašich peletách? Jsou vaše pelety myšleny jako hnojivo pro mikroorganismy nebo pro rostliny? prof. Kráčmar: Víte, jak vznikají otruby? Jak probíhalo granulování? Jak vysoká byla drobivost vašeho produktu? Jaký je rozdíl v produkci sedliny ve srovnání s produkcí otrub? doc. Brázda: Můžete uvést výhody a nevýhody vašich pelet například ve srovnání s kompostováním? Plánujete testovat vaše hnojivo i přímo na rostlinných? Uvedla jste, že se snižujete emise skleníkových plynů, můžete to blíže vysvětlit? Studentka zodpověděla všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. V diskuzi studentka prokázala výbornou orientace v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO