Železniční konstrukce AdMaS

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Vývoj kvality geometrie koleje
  (České vysoké učení technické v Praze, 2019-09-17) Dušek, Erik
  Článek se zabývá vyhodnocením vývoje kvality geometrie koleje v úseku koridorové železniční trati č. 316A Nedakonice – Břeclav. Vývoj kvality geometrie koleje je hodnocen pomocí lineární regrese směrodatnými odchylkami geometrických parametrů koleje. Součástí článku je detailní rozbor vývoje kvality výšky koleje.
 • Item
  Kvalita geometrie koleje v čase
  (ECON publishing, 2020-01-23) Dušek, Erik
  Geometrické parametry kolejí se měří různými typy diagnostických prostředků, které se od sebe liší především zatížením, kterým během měření působí na železniční trať. Měření jednotlivých parametrů probíhá buď kontaktně, za pomocí mechanických zařízení, nebo bezkontaktně, za pomoci kamer, akcelerometrů a dalších snímačů. Součástí článku je vzájemné srovnání měřených dat z měřícího vozu a měřícího vozíku KRAB. Dále byl prověřován vliv ročního období na vývoj hodnocených veličin. Nakonec autor hledal závislost mezi výskytem lokálních závad v geometrických parametrech koleje a termíny provedených podbíjení.
 • Item
  Vývoj kvality geometrických parametrů koleje
  (ECON publishing, s.r.o., 2019-01-31) Dušek, Erik
  Kvalita geometrických parametrů koleje je základní veličinou využívanou při hodnocení aktuálního stavu železničních tratí. Důkladné vyhodnocení naměřených dat je nezbytné k efektivnímu využívání prostředků na údržbu a obnovu infrastruktury. Článek se zabývá statistickou analýzou dat z měřícího úseku na trati mezi Břeclaví a Přerovem. Analýza spočívá v hledání statistické závislosti mezi hodnotami kvality jednotlivých parametrů a přibývající provozní zátěží nebo časem. Při správné volbě regresní funkce lze teoreticky předpovědět kvalitu geometrických parametrů koleje, a tudíž i přibližný termín nutného údržbového zásahu. Jistý vliv na konečné výsledky má nejspíš také různá délka a poloha vyhodnocovaného úseku koleje.