Studie úpravny vody z povrchového zdroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
První část práce se věnuje zdrojům vody a metodám úpravy surové vody na pitnou. V této části jsou detailněji popsány technologie využívané k dvoustupňové úpravě vody z povrchového zdroje. Druhá část práce se zabývá studií nové úpravny pitné vody z povrchového zdroje pro město Adamov. V práci je zdokumentován současný stav stávající úpravny vody a popsána její technologická linka s návrhovým průtokem Q = 30 l s-1. V další části je proveden návrh dvou variant nové technologické linky s návrhovým průtokem Q = 10 l s-1. První variantou je jednostupňová úprava vody s tlakovými filtry jako hlavním separačním stupněm. Pro druhou variantu je navržena dvoustupňová úprava vody, při které jsou prvním stupněm separace čiřiče a druhým stupněm tlakové filtry. Součástí práce je výkresová dokumentace tlakových filtrů a čiřičů, stejně jako technologická a výšková schémata obou navržených variant.
The first part of the thesis deals with water sources and methods of drinkable water treatment. This section describes the technologies used for two-stage water treatment from a surface source. The second part deals with study of the new drinking water treatment plant from a surface source for Adamov town. The work documents the current state of the existing water treatment plant and describes used technology with a design flow Q = 30 l s-1. In the next part of thesis is design of two variations of new technological line with a design flow Q = 10 l s-1. The first variation is one-stage water treatment with pressure filters as the main separation stage. Two-stage water treatment is designed for the second variation, in which the first stage of separation are clarifiers and the second stage are pressure filters. Thesis includes drawing documentation of designed pressure filters and clarifiers, technological and height scheme of both variations.
Description
Citation
INWALD, P. Studie úpravny vody z povrchového zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Světlana Moravčíková - tajemník, Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - člen, Ing. Petr Baránek - člen, Ing. Pavel Mikulášek - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-02-01
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Souvislost návrhu úpravny vody s výkonem úpravny a potřebou vody. Odpověď: Otázka: Likvidace vločkového mraku z čiřičů. Odpověď: Otázka: Preferovaná varianta úpravy. Odpověď: Otázka: Proč byla zvolena tlaková filtrace? Odpověď: Otázka: Ekonomické hledisko. Odpověď:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO