Fyziologické hranice vnímání a rozpoznání rychlosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Článek pojednává o problematice rozpoznaní rychlosti přijíždějícího vozidla ke křižovatce z pohledu odbočujícího řidiče. V textu je vymezen základní fyziologický problém rozlišení změny polohy objektu v závislosti na vzdálenosti objektu od pozorovatele a v závislosti na poloze stanoviště pozorovatele vzhledem k trajektorii objektu. Z tohoto schématu byly odvozeny matematické vztahy s jejichž využitím je možno zjistit minimální rozpoznatelnou změnu polohy vozidla, kterou je schopen člověk zaregistrovat. Na příkladu čelního a bočního pozorování je ukázán rozdíl v době fixace, která je důležitá pro rozpoznání změny polohy pozorovaného objektu. Ke kvalifikovanému vyhodnocení rychlostní hladiny vozidla pozorovaného čelně ve větších vzdálenostech, by mělo být vozidlo fixováno delší čas než by tomu bylo v případě kratších vzdáleností. Toto teoretické zjištění je podpořeno i praktickým měřením (např. podle Pflegera 0,4 až 0,7 s vs. 2,5 s). U bočního pozorování (příklad, kdy pozorovatel byl 5 m příčně vzhledem k trajektorii vozidla), by z teoretického hlediska měla být doba pozorování v kratších i delších vzdálenostech bez významných odlišností.
The paper deals with the problems of speed recognition of approaching vehicles to the intersection. The text defines basic physiological problem of resolution the object position change in dependence on the distance of the object from the observer and in dependence on the position of the observer with respect to the trajectory of the object. From this scheme were derived mathematical relationships with their use has been possible to determine the minimum perceptible change in the position of a vehicle that is able to register one. On the example of the head on and side observation is shown the difference in the time of fixation, which is important for recognition of the observed object changes position. To qualified evaluation of vehicle speed observed in head on position at larger distances should be fixed longer time than in the case of shorter distances. This theoretical finding is supported by practical measurements (eg by Pfleger 0,4 to 0,7 s vs. 2,5 s). For side observation (example, when an observer was 5 m transverse to the trajectory of the vehicle), would in theory be the time of observation in the shorter and longer distances without significant differences.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2014. vol. 25, č. 2-3, s. 136-141. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO