Fluorescence-tagged metallothionein with CdTe quantum dots analyzed by the chip-CE technique

Abstract
Quantum dots (QDs) are fluorescence nanoparticles (NPs) with unique optic properties which allow their use as probes in chemical, biological, immunological, and molecular imaging. QDs linked with target ligands such as peptides or small molecules can be used as tumor biomarkers. These particles are a promising tool for selective, fast, andsensitive tagging and imaging in medicine. In thisstudy, an attempt was made to use QDs as a marker forhuman metallothionein (MT) isoforms 1 and 2. Fourkinds of CdTe QDs of different sizes bioconjugatedwith MT were analyzed using the chip-CE technique.Based on the results, it can be concluded that MT iswilling to interact with QDs, and the chip-CE technique enables the observation of their complexes.It was also observed that changes ranging roughly6–7 kDa, a value corresponding to the MT monomer,depend on the hydrodynamic diameters of QDs; also,the MT sample without cadmium interacted strongerwith QDs than MT saturated with cadmium. Resultsshow that MT is willing to interact with smaller QDs(blue CdTe) rather than larger ones QDs (red CdTe).To our knowledge, chip-CE has not previously beenapplied in the study of CdTe QDs interaction with MT.
Kvantové tečky (QDS) jsou fluorescenční nanočástice (NPS) s unikátními optickými vlastnostmi, které umožňují jejich použití jako sondy s chemickým, biologickým, imunologickým, a molekulárním zobrazování. QDS spojeny s cílovými ligandy, jako jsou peptidy nebo malé molekuly mohou být použity jako nádorové biomarkery. Tyto částice jsou slibným nástrojem pro selektivní, rychlé, a citlivé označování a zobrazování v medicíně. V téhle studii byl učiněn pokus o použití QDS jako marker pro lidský metalothionein (MT) izoformy 1 a 2. Čtyři druhy CdTe QDS různých velikostí bioconjugatů s MT byly analyzovány použitím techniky chip-CE. Na základě výsledků, lze dojít k závěru, že je MT schopna interakce s QDS, a technika chip-CE umožňuje pozorování jejich komplexů. Bylo také pozorováno, že změny v rozmezí zhruba KDa 6 až 7, je hodnota, která odpovídá MT monomeru,a ataké závisí na hydrodynamických průměru QDS Vzorek MT bez kadmia styku silnější s QDS než MT nasycené kadmium. Výsledky ukazují, že MT je ochoten interakci s menšími QDS (modrá CdTe) spíše než ty větší QDS (červená CdTe).
Description
Citation
Journal of Nanoparticle Research. 2015, vol. 17, issue 11, p. 423-1-423-12.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11051-015-3226-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO