Firemní kultura agentury práce a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá firemní kulturou vybrané agentury práce a jejími hodnotami. Teoretická část má, na základě nastudované literatury, za úkol osvětlit problematiku agenturního zaměstnávání, lidských zdrojů a firemní kultury jako faktoru, který ovlivňuje efektivitu a výkonnost organizace. V praktické části jsou analyzovány odpovědi kmenových zaměstnanců společnosti z vedených polostrukturovaných rozhovorů. Tato zpětná vazba, týkající se podoby firemní kultury a jejího vnímání samotnými zaměstnanci v porovnání s představami vedení společnosti, přináší návrhy pro zlepšení vnitropodnikového klimatu, a tím i zvýšení produktivity práce.
The diploma thesis deals with the corporate culture of a selected job agency and its values. The theoretical part is based on the studied literature to explain the issue of agency employment, human resources and corporate culture as a factor that affects the efficiency and performance of the organization. The practical part analyzes the responses of the company's core employees from conducted semi-structured interviews. This feedback about the corporate culture and its perception by the employees themselves compared to management's expectations provides suggestions for improving the in-house climate and thus increasing labor productivity.
Description
Citation
MALINOVÁ, M. Firemní kultura agentury práce a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Vít Chlebovský: Zvýšení povědomí zaměstnanců o firemní kultuře vzhledem k navrženým opatřerním. - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Personální obsazení a rozdělení dle pracovněprávního vztahu. Počet aktivních pracovníků? Rozdílnost firemní kultury z hlediska interního a externího personálního obsazení. - odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová: Z jakých zdrojů budou navržené změny financovány? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO