Hodnocení investičního záměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce je zhodnocení vybraného investičního záměru společnosti. V první části jsou definována teoretická východiska, jež vymezují investice, finanční analýzu, metody hodnocení investic a rizika, které vytvářejí podklad pro zpracování analytické části. Druhá část se věnuje základní finanční analýze s cílem zhodnocení finančního stavu společnosti. Dále se posuzuje samotný investiční záměr, ve kterém jsou taktéž stanovená rizika, a to jak z pohledu peněžních toků, tak z realizace projektu. Závěrem je na základě provedených analýz souhrnně zhodnocena investiční příležitost a její slabé stránky, jejíž prostřednictvím je doporučena realizace či odmítnutí investičního záměru.
The subject of the diploma thesis is the evaluation of a selected investment project of the company. The first part defines the theoretical basis, which describes the investments, financial analysis, investment evaluation methods, and risks, which form the basis for the processing of the analytical part. The second part deals with the basic financial analysis of the company in order to evaluate the financial condition of the company. Furthermore, the investment project itself is evaluated, where also risks are determined, from the perspective of cash flows and the implementation of the project. Finally, based on the performed analyses, the investment opportunity and its weaknesses are comprehensively evaluated, through which is recommended the implementation or rejection of the investment plan.
Description
Citation
GOTTWALD, A. Hodnocení investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
Otázky vedoucího a oponenta - žádné Otázky členů komise: Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Vysvětlit subjektivitu hodnocení u rizik - odpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. - Vysvětlit křivku nákladů v grafu prezentace - odpovězeno doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Jaký máte názor na zvyšování poptáky po elektromagnetickém materiálu v celosvětovém měřítku - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO