Hodnocení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na finanční a obchodní výkonnost společnosti s využitím benchmarkingu. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami, které jsou vhodné pro hodnocení výkonnosti vybrané společnosti. Základem pro vyhodnocení práce je část obsahující analyzovanou společnost a její současný stav situace v porovnání s vybranými konkurenčními společnostmi. Hlavní část práce se věnuje benchmarkingu, který je založen na veřejně dostupných datech z finančních výkazů. Pro tyto účely jsou využita data z databáze Amadeus a veřejného rejstříku společností. Z celkových 4 konkurentů jsou 2 konkurenční společnosti vybrány na základě přímé konkurence (v kraji). Závěr práce shrnuje hlavní poznatky provedených analýz, ale také obsahuje doporučení ke zlepšení finanční výkonnosti společnosti.
The diploma thesis is focused on the financial and business performance of the company using benchmarking. The theoretical part of the thesis deals with selected approaches and methods that are suitable for evaluating the performance of the selected company. The basis for evaluating the work is the part containing the analyzed company and its current state of the situation in comparison with selected competing companies. The main part of the work is devoted to benchmarking based on publicly available data from financial statements. Data from the Amadeus database and the public register of companies are used for this purpose. Out of a total of 4 competitors, 2 competing companies are selected on the basis of direct competition (in the region). The conclusion summarizes the main findings of the analysis but also contains recommendations to improve the financial performance of the company.
Description
Citation
CHERYNOVÁ, N. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Otázky vedoucího - nejsou žádné Otázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Jak jste realizovala návrh webové stránky? Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Myslíte si, že by byl zájem o spolupráci ze strany střední školy? Nebylo by levnější pro firmu automatizovat, spíš než hledat nové zaměstnance?- odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. - Kdo je cílový zákazník a jak se na něj firma zaměřuje? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO