2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 584
 • Item
  Prostředky pro automatizaci testovacího prostředí a jeho kontrolu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Klíč, Daniel; Grepl, Robert; Spáčil, Tomáš
  Cílem této diplomová práce je návrh prostředků sloužících k automatizaci Hardware-in-the-Loop (HiL) testovacího řetězce zaměřeného na automobilový průmysl, přesněji obor testování Porsche Car Connect Services. V první části této práce se čtenář seznámí se základy Hardware-in-the-Loop testování, různými typy komunikačních protokolů ve vozidlech, zjistí, co je to vývoj za pomoci kontinuální integrace a jak jednoduché je vytvoření webového serveru. V další části jsou posáný metodiky využívané pro testování softwarů, které jsou aplikováni pro testování Porsche Connected Car Services. Na tuto část navazuje samotná analýza testovacího procesu implementovaného v Porsche Connected Car testovacím týmu, aktuální testovací procesy a Hardware-in-the-Loop pro testování Porsche Connected Car funkcí a také automatizace samotného testování. Poté následuje kapitola pojednávající o samotném návrhu dvou aplikací sloužících pro podporu zjišťování stavu HiL systémů před samotným testovacím procesem pro menší procento chybovosti testů způsobenou nesprávným nastavením či vadou HiL systému. Těmito aplikacemi jsou Test Environment Automated Check, jejiž hlavní funkcí je automatická diagnostika nastavení HiL systému a případná automatická či poloautomatická oprava špatného nastavení. Druhou aplikací je Continuous Integration Platform, kde tato aplikace slouží k automatické kontrole stability softwarových verzí pro řídící jednotky. Součástí aplikace je samotný proces získání softwaru od uživatele, automatické předání aplikačním řetězcem na samotný HiL systém a následné nahráni softwaru do jednotek pomocí diagnostických úkonů. Aplikaci také tvoří webové rozhraní pro sledování výsledků. Pro obě aplikace byla vytvořena kompletní softwarová architektura založená na požadavcích zjištěných z předcházející analýzy častých chyb v testování způsobených nesprávným nastavením samotného systému. Poslední kapitolou je popis samotné realizace tohoto testovacího řetězce. V rámci diplomové práce byly vytvořeny nejprve prototypy aplikací a následně také samotné produkční verze, které se již používají pro automatické testování či získání informací o HiL systému.
 • Item
  Experimentální ověření konceptu aktivního řízení proudu na profilu křídla
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Novotný, Ondřej; Popela, Robert; Zima, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním ověřením aktivního řízení proudu kolem profilu, které může být potenciální náhradou za vztlakovou mechanizaci. Práce obsahuje rešeršní část, ve které jsou představeny prvky zvyšující vztlak a podobné již provedené ex-perimenty. Další kapitola obsahuje přípravu měřící sekce s návrhem natáčecího zařízení a modelů profilu. Následně je popsáno měření jak čistého profilu, tak profilu při zapnutém aktivním řízení. V poslední kapitole byly představeny korekce a vyhodnocena naměřená data.
 • Item
  Výroba a testování částí MEMS zařízení pro mikromanipulace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Binková, Petra; Liška, Jiří; Prášek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou a testováním MEMS zařízení určených pro mikromanipulace s případnou možností jejich využití v rastrovacím elektronovém mikroskopu, což zahrnuje manipulace s mikroobjekty, kterými jsou například kovové mikročástice, mikrovlákna či dokonce biologické vzorky. V první kapitole je provedena rešerše zabývající se mikrosystémy a problematikou MEMS zařízení. V navazující kapitole jsou popsány různé typy mikromanipulací včetně MEMS variant. Třetí kapitola se zabývá možnými technikami mikrovýroby. Čtvrtá kapitola obsahuje experimentální část této práce, ve které byly předloženy dvě verze křemíkových mikrokleští. S ohledem na dostupná řešení mikromanipulátorů, principiální a prostorové omezení v elektronovém mikroskopu byl vybrán princip uchycení předmětu pomocí piezoelektrického aktuátoru. K výrobě mikrokleští byla použita přímá optická litografie a hloubkové reaktivní iontové leptání, přičemž bylo nutné dané techniky nejprve optimalizovat pro zvolenou aplikaci. Během optimalizací byly vyřešeny různé problémy včetně eliminace tvorby černého křemíku, leptání úzkých hlubokých struktur a podobně. Podařilo se úspěšně zvládnout výrobu prototypu jedné z navržených verzí mikromanipulátorů. Vyrobené mikromanipulátory byly následně testovány pod optickým mikroskopem. Během testování bylo nutné modifikovat polohu aktuátoru v zařízení tak, aby bylo zajištěno sevření čelistí manipulátoru.
 • Item
  Stanovení vlivu nepřesností geometrie přístroje na rozměrová měření v rentgenové počítačové mikrotomografii
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Blažek, Pavel; Zikmund, Tomáš; Klapetek, Petr
  Tato práce se zabývá geometrickými nepřesnostmi v geometrii rentgenového počítačového tomografu (CT přístroj). Především jejich vlivem na výsledky metrologických měření a metodami kterými lze tyto negativní efekty eliminovat. V práci jsou prezentovány výsledky simulací CT měření v softwaru aRTist při kterých byli nastavovány nepřesnosti v pozici detektoru a osy rotace vzorku. Ukazuje se tak, které geometrické faktory mají na měření největší vliv. Praktická část se pak zabývá CT přístrojem HeliScan, který využívá unikátní rekonstrukční algoritmus k eliminaci geometrických nepřesností. Jsou vyvinuty referenční objekty (pláty s rubínovými kuličkami a zirkonová koule), které splňují požadavky normy VDI/VDE 2630 1.3. na testování metrologických schopností přístroje. Objekty vhodné pro měření ve větším zorném polem byly vyrobeny, zkalibrovány a otestovány v CT měření.
 • Item
  Konstrukce tiskové hlavy pro 3D tisk betonových směsí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Slavíček, Jakub; Paloušek, David; Němeček, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu aktivní tiskové hlavy určené pro 3D tisk betonových směsí. Cílem je zajistit požadované funkční parametry tiskové hlavy při minimální hmotnosti navrhovaného zařízení. Extruzi materiálu z vyrobené tiskové hlavy zajišťuje šnekový dopravník, tvarování vynášeného materiálu je realizováno otočně uloženou tryskou opatřenou zahlazovacími segmenty. Dimenzování hlavních prvků tiskové hlavy proběhlo na základě parametrů naměřených při testech starší verze tiskové hlavy a na základě MKP analýz. Výsledkem je vyrobená tisková hlava schopná extruze materiálu s příměsí kameniva o frakci 4–8 mm rychlostí 0,5–2 m3•h-1. Hmotnost tiskové hlavy činí 16,4 kg, což je 30% úspora vůči předchozí verzi tiskové hlavy. Vyrobená tisková hlava byla odzkoušena při tisku reálného objektu a splňovala všechny požadované parametry, je připravena pro implementaci do stroje zajišťujícího velkorozměrový tisk dílů do stavebnictví.