Prostředky pro automatizaci testovacího prostředí a jeho kontrolu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomová práce je návrh prostředků sloužících k automatizaci Hardware-in-the-Loop (HiL) testovacího řetězce zaměřeného na automobilový průmysl, přesněji obor testování Porsche Car Connect Services. V první části této práce se čtenář seznámí se základy Hardware-in-the-Loop testování, různými typy komunikačních protokolů ve vozidlech, zjistí, co je to vývoj za pomoci kontinuální integrace a jak jednoduché je vytvoření webového serveru. V další části jsou posáný metodiky využívané pro testování softwarů, které jsou aplikováni pro testování Porsche Connected Car Services. Na tuto část navazuje samotná analýza testovacího procesu implementovaného v Porsche Connected Car testovacím týmu, aktuální testovací procesy a Hardware-in-the-Loop pro testování Porsche Connected Car funkcí a také automatizace samotného testování. Poté následuje kapitola pojednávající o samotném návrhu dvou aplikací sloužících pro podporu zjišťování stavu HiL systémů před samotným testovacím procesem pro menší procento chybovosti testů způsobenou nesprávným nastavením či vadou HiL systému. Těmito aplikacemi jsou Test Environment Automated Check, jejiž hlavní funkcí je automatická diagnostika nastavení HiL systému a případná automatická či poloautomatická oprava špatného nastavení. Druhou aplikací je Continuous Integration Platform, kde tato aplikace slouží k automatické kontrole stability softwarových verzí pro řídící jednotky. Součástí aplikace je samotný proces získání softwaru od uživatele, automatické předání aplikačním řetězcem na samotný HiL systém a následné nahráni softwaru do jednotek pomocí diagnostických úkonů. Aplikaci také tvoří webové rozhraní pro sledování výsledků. Pro obě aplikace byla vytvořena kompletní softwarová architektura založená na požadavcích zjištěných z předcházející analýzy častých chyb v testování způsobených nesprávným nastavením samotného systému. Poslední kapitolou je popis samotné realizace tohoto testovacího řetězce. V rámci diplomové práce byly vytvořeny nejprve prototypy aplikací a následně také samotné produkční verze, které se již používají pro automatické testování či získání informací o HiL systému.
This diploma thesis aims to design tools for the automation of Hardware-in-the-Loop (HiL) test chain focused on the automotive industry, more precisely the field of testing Porsche Car Connect Services. In the first part of this work, the reader will get acquainted with the basics of hardware-in-the-loop testing, various types of communication protocols in vehicles, find out what development is with the help of continuous integration and how easy it is to create a web server. The next section describes the methodologies used to test software that is applied to test Porsche Connected Car Services. This part is followed by the analysis of the testing process implemented in the Porsche Connected Car testing team, current testing processes, and Hardware-in-the-Loop for testing Porsche Connected Car functions, as well as the automation of the testing itself. This is followed by a chapter on the design of two applications to support the status of HiL systems before the testing process itself for a smaller percentage of test errors caused by incorrect settings or defects of the HiL system. These applications are Test Environment Automated Check, the primary function of which is automatic diagnostics of HiL system settings, and possible automatic or semi-automatic correction of incorrect settings. The second application is the Continuous Integration Platform, where this application is used to check the stability of software versions for control units automatically. The app includes the process of obtaining software from the user, automatic transfer of the application chain to the HiL system itself, and subsequent upload of the software to the units using diagnostic tasks. The application also consists of a web interface for monitoring results. Complete software architecture was created for both applications based on the requirements identified from the previous analysis of frequent testing errors caused by incorrect settings of the system itself. The last chapter is a description of the actual implementation of this test chain. As part of the diploma thesis, prototypes of applications were created and then also the production versions themselves, which are already used for automatic testing or obtaining information about the HiL system.
Description
Citation
KLÍČ, D. Prostředky pro automatizaci testovacího prostředí a jeho kontrolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Mechatronika
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-20
Defence
Student v prezentaci představil svou práci. Po přečtení posudku vedoucího práce a posudku oponenta práce student odpovídal na otázku položenou oponentem. Tuto otázku zodpověděl bez problémů. Dále odpovídal na otázky položené jednotlivými členy komise, směřující např. na tzv. kouřové testy. Dále bylo po studentu vyžadováno vysvětlení, co je konkrétně jeho prací. Celé jeho vystoupení včetně odpovědí na položené otázky hodnotila komise pouze jako dobré.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO