Návrh mezinárodní marketingové strategie vybraných událostí pro vybranou příspěvkovou organizaci města Brna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vybraných událostí pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO a poskytuje tak doporučení pro danou organizaci. První část práce popisuje jednotlivé cíle práce. Teoretická část v krátkosti nastíní základní terminologie, nezbytné pro porozumění tématu. Kapitola je věnována problematice marketingu, mezinárodního marketingu, marketingové strategie a marketingu destinace. Převážnou část tvoří digitální marketing, sociální marketing a marketingový mix. V analytické části práce je rozebrán současný stav zkoumané příspěvkové organizace a vybraných událostí. Praktická část obsahuje především interpretaci návrhu marketingové strategie pro zviditelnění vybraných událostí v zahraničí, a tedy přilákání nových zahraničních turistů.
This thesis deals with the proposed marketing strategy of selected events for the contributory organization, TIC BRNO and provides recommendations for the organization. The first section describes the individual goals of the work. The theoretical section briefly outlines the basic terminology necessary for understanding the topic. This section is devoted to marketing, international marketing, marketing strategy and destination marketing. The majority of the theoretical section concentrates on digital marketing, social marketing and marketing mix. The analytical section analyzes the current state of the contributory organization and selected events. The practical section mainly contains the interpretation of the marketing strategy proposal for the visibility of selected events abroad in order to attract new foreign tourists.
Description
Citation
TATAROVÁ, B. Návrh mezinárodní marketingové strategie vybraných událostí pro vybranou příspěvkovou organizaci města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno otázka oponentky práce - odpovězeno doc. Doskočil - Proč je silnou stránkou rozvoj gastroscény? Nejedná se spíše o příležitost? - odpovězeno doc. Doskočil - V práci máte uvedenou analýzu rizik. Jedná se opravdu ve všech případech o rizika? - částečně odpovězeno Ing. Kaňovská - Konzultovala jste Vaše návrhy se zástupci města Brna? Jak reagovali na jednotlivé návrhy? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Jak je definovaná strategie v souvislosti názvem diplomové práce? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Kde v návrhové části diplomové práce je možné nalézt novou (případně zlepšení stávající) strategii? - částečně odpovězeno Ing. Kruntorádová - Jak má město Brno definovanou mezinárodní marketingovou strategii? - odpovězeno Ing. Kruntorádová uvedla připomínku k návrhové části, ve které není uvedena nová marketingová strategie, případně upravena (zlepšena) stávající strategie.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO