Analýza vlivu jednotlivých harmonických složek nebo formantových oblastí na vjem barvy zvuku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá výzkumem vlivu jednotlivých harmonických složek na vjem barvy zvuku. Byla vytvořena aplikace s dotazníkem, ve kterém respondenti posuzovali celkem 29 vzorků na různých bipolárních škálách. Vzorky byly buď vymodelované pomocí aditivní syntézy, nebo vytvořeny upravením hudebních nástrojů. Cílem bylo zkoumat, jak a jaké kombinace vyšších harmonických složek ovlivňují vjem barvy zvuku. Experiment je založen na metodě sémantického diferenciálu. Vzorky byly rozděleny do několika skupin a v rámci těchto skupin porovnány a dány do souvislosti s předpokládaným vjemem barev.
This thesis is dealing with the research of the influence of individual harmonic on the perception of sound color. An application was created with a questionnaire in which respondents assessed a total of 29 samples on different bipolar scales.The samples were either modeled by additive synthesis or created by modifying musical instruments. The aim was to investigate how and what combinations of higher harmonic affect the perception of sound color. The experiment is based on the semantic differential method. The samples were divided into several groups and within these groups they were compared and related to the expected color perception.
Description
Citation
KLIMEŠ, M. Analýza vlivu jednotlivých harmonických složek nebo formantových oblastí na vjem barvy zvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kříž (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Podle jakého klíče byli vybíráni respondenti? Máte nějakou představu o aplikaci výsledků výzkumu v praxi? – student dostatečně vysvětlil otázky Otázky vedoucího: Jak u vzorků č. 22, 18, 21, 23 změnit buď zvukové ukázky (můžete ukázat spektrogramy?), nebo formulaci otázky, aby respondenti zaujali jednoznačnější a soudržné stanovisko? Nebo jakými dodatečnými otázkami identifikovat, proč je tábor respondentů rozdělen na cca 2 stejně velké skupiny? – student dostatečně vysvětlil otázky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO