Porovnání reálných a virtuálních nativních obrazů pořízených spektrální výpočetní tomografií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Pokročilé medicínsko-diagnostické metody využívající rentgenové záření přinášejí také vyšší radiační zátěž pro pacienta. Proto je radiační redukce nezbytnou součástí studií zabývajících se snížením deterministických a stochastických účinků ionizujících paprsků. Tato práce nabízí srovnání reálných nativních obrazů RNO s virtuálními nativními obrazy VNO pořízenými metodou spektrální výpočetní tomografie; VNO mohou potenciálně nahradit reálné nativní obrazy, což by umožnilo snížit část celkové dávky u vícefázového skenování. Ke srovnání obrazů bylo vybráno několik parametrů, poukazujících na diferenci naměřených a dopočítaných hodnot. Jedná se o parametry SNR, CNR, absolutní rozdíl, relativní chybu a porovnání statistickými testy využívající p-hodnotu a korelační analýzu. Výstupem je také databáze pacientů s porovnanými parametry reálných a virtuálních nativních obrazů.
Advanced X-ray medical diagnostic methods massively increase the radiation exposure of patients. Therefore, it is necessary to focus on the reduction of radiation and its stochastic and deterministic effects. This project compares real native images TNC with virtual native images VNC. Virtual native images are acquired by spectral computed tomography method and it is suggested that VNC could potentially substitute real native images, thereby, the total radiation dose from multiphase spectral CT would decrease. A comparison was performed by defining certain parameters that represented the differentiation of the measured and calculated values in the images. The parameters were SNR, CNR, absolute difference, relative error and they were analysed by statistical tests using p-value and correlation analysis. Another output is a database of patients with compared parameters from real and virtual native images.
Description
Citation
ŠIRŮČKOVÁ, K. Porovnání reálných a virtuálních nativních obrazů pořízených spektrální výpočetní tomografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka odpověděla na otázku oponenta, zda je možné použít nižší dávky jódu v kontrastních látkách nebo zda je možné použít jiné látky. Mgr. Bernard položil otázku, co je uvedeno na ose x u grafu v prezentaci? Proč je graf spojitý? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO