Vývoj komponent pro zpracování a vizualizaci proteomických dat v prostředí KNIME

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Proteomika je věda, která se zabývá studiem struktur a funkcí proteinů. Proces zpracování proteomickýh dat obsahuje několik sekvenčních kroků, od transformace dat a jejich normalizace až po statistické vyhodnocení dat. Nedílnou součástí zpracování proteomických dat je i jejich vizualizace, která je klíčová např. v kontrole kvality vstupních dat i zhodnocení výstupů statistického vyhodnocení. Ve Výzkumné skupině Zbyňka Zdráhala používají pro reprodukovatelné zpracování proteomických dat softwarový kontejner s aplikací KNIME. V rámci bakalářské práce byl proveden průzkum požadavků na vývoj nových komponent pro aplikaci KNIME. Z navržených komponent byl vybrán pro implementaci interaktivní Volcano plot. Pro implementaci byl použit programovací jazyk Python s knihovnou Dash. Vytvořenou aplikaci je možné spustit samostatně nebo jako komponentu v prostředí KNIME pro práci s daty v tomto prostředí. Interaktivní aplikace Volcano plot usnadňuje identifikaci a filtrování dat v grafu.
Proteomics investigates the structure and function of proteins. The proteomic data processing involves several sequential steps, from data transformation and normalization to statistical data evaluation. An integral part of processing proteomic data is also their visualization, which is key for example in the control of input data quality and assessment of statistical evaluation outputs. In the Zbyněk Zdráhal Research Group, a software container is used with KNIME application for reproducible processing of proteomic data. As a part of the bachelor’s thesis, a request survey for new components for KNIME application was carried out. An interactive Volcano plot was chosen for implementation from the proposed components. Python programming language using Dash library was used for implementation. The application can be run independently or as a component of the KNIME environment for working with data from KNIME workflows. The interactive Volcano plot application makes it easy to identify and filter proteomic data.
Description
Citation
SCHNEIDEROVÁ, A. Vývoj komponent pro zpracování a vizualizaci proteomických dat v prostředí KNIME [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka odpověděla na otázky oponenta, proč byla dána přednost Dash před Shiny a kdo je cílovou skupinou uživatelů vytvořené aplikace? Ing. Sedlář položil otázku, pro jaký statistický test je uvedena p-hodnota? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO