2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 142
 • Item
  Hydrogely z modifikované přírodní pryskyřice zesítěné modrým světlem pro medicínské aplikace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Waclawiková, Petra; Vojtová, Lucy; Michlovská, Lenka
  ABSTRAKT Cíle prezentované diplomové práce se zaměřují na modifikaci přírodní pryskyřice a násedné zesítění modrým nebo ultrafialovým světlem, za účelem vyvinutí sprejovatelného hydrogelu aplikovatelného pro řízené hojení ran. Teoretická část práce se zabývá přípravou hydrogelů, zejména fotopolymerací, a možnostmi použití různých světelných zdrojů pro síťování. S tím souvisí také přehled fotoiniciátorů vhodných pro přípravu hydrogelů na vodní bázi. Dále uvádí příklady funkcionalizace, za účelem zavedení fotosenzitivní funkční skupiny do struktury polymeru, zejména methakrylace. Experimentální část předložené práce se zabývá přípravou a charakterizací hydrogelů složených jak ze syntetického, tak přírodního polymeru. Výchozí látkou byl zvolen přírodní polysacharid Gum Karaya (GK), který byl modifikován syntetickým esterem glycidyl methakrylátem. Pro aktivaci navázané dvojné vazby, byl zvolen biokompatibilní, ve vodě rozpustný fotoiniciátor Li-TPO. Methakrylace sacharidu gum Karaya byla charakterizována dvěma spektroskopickými technikami. Metoda zeslabeného úplného odrazu infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (ATR-FTIR) byla použita ke stanovení změn v chemické struktuře a k ověření přítomnosti dvojné vazby. Dále byla použita Ramanova spektroskopie jako doplněk ATR-FTIR metody. K vyhodnocení optických vlastností vzorků před a po světelném síťování byla použita UV-Vis spektrofotometrie. Aplikační vlastnosti syntetizovaného polysacharidu a připravených hydrogelů byly testovány pomocí metody botnání a sprejovatelnost byla ověřena reeologií. Z výsledků měření vyplývá, že methakrylace byla úspěšná a podařilo se zavést do struktury polysacharidu Gum Karaya dvojné vazby. Díky jejich přítomnosti bylo možné po přídavku fotoiniciátoru vytvořit světlem zesítěný hydrogel.
 • Item
  Vliv polymerních aditiv na stabilitu, biomechanické a morfologické vlastnosti resorbovatelných kostních cementů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Maruniak, Marek; Vojtová, Lucy; Michlovská, Lenka
  Vápenno-fosfátove cementy su široko využívané v zdravotnictve ako materiál na náhradu kosti. V súčasnosti ich úspech v širš uplatnení je limitovaný mechanickými vlastnosťami týchto cementov. Špeciálne sila v tlaku a priľnavosť ku ľudskej kosti nie je uspokojivá a dostačujúca na to aby plne nahradila súčasné využívane materiály. Cieľom študie bolo zlepšiť mechanické vlastnosti kostných cementov tým že sa dosledne vhodne zvolia aditíva.
 • Item
  Vliv solí na hydrolytickou stabilitu biopolymerních nosičů s antibakteriálními látkami
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Tertinská, Martina; Vojtová, Lucy; Brtníková, Jana
  Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom soli na stabilitu biopolymérnych nosičov z proteínu a polysacharidu. Teoretická časť sa zaoberá biomateriálmi a materiálmi na prípravu vzoriek a taktiež sa zaoberá momentálnou situáciou liečby infikovaných rán rôznymi materiálmi. V experimentálnej časti boli pripravené nosiče v dvoch rôznych pufroch, s rôznymi koncentráciami chloridu sodného v snahe stabilizovať bioaktívne proteíny, peptidy alebo enzýmy, všeobecne používané a vkladané do nosičov. Boli sledované vlastnosti ako hydrolytická stabilita, botnanie a vplyv rôznych koncentrácii soli na stabilitu vzorku. Keď bola stanovená vhodná koncentrácia soli, do vzoriek bol pridaný antibakteriálny enzým a bolo sledované jeho uvoľňovanie. Zatiaľ čo pri nesieťovaných vzorkách boli sledované významné rozdiely v hydrolytickej stabilite a uvoľňovaní pre vzorky so soľou a bez nej, pri sieťovaných vzorkách boli tieto rozdiely zanedbateľné. Vo všetkých prípadoch sa však enzým uvoľnený zo vzoriek uvoľňoval podľa kinetiky prvého rádu, ktorá závisí na koncentrácii. Na základe výsledkov z difúznych testov robených na rôznych kmeňoch Zlatého stafylokoka bola pre túto prácu vybraná koncentrácia lyzostafínu 325 mg/ml. Pripravené nosiče s antibakteriálnymi enzýmami by mohli byť používané ako kryty rán s krátkodobým alebo dlhodobým uvoľňovaním na rany infikované Zlatým stafylokokom alebo methycilín rezistentným Zlatým stafylokokom (MRSA).
 • Item
  Porézní hydrogely z přírodní pryskyřice modifikované bio-aktivními látkami pro akcelerované hojení ran
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Černá, Eva; Vojtová, Lucy; Brtníková, Jana
  Hlavní téma této diplomové práce se zaměřuje na navržení, přípravu a optimalizaci složení hydrogelového krytu ran s vlastnostmi podobnými kůži. Finančně nenáročný hydrogelový kryt s vlastnostmi, který podporuje proces hojení, zabraňuje bakteriální infekci a snadná manipulace, je myšleným výsledkem této práce. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci jednotlivých vrstev kůže, polymerní materiály vhodné pro léčbu ran, aditiva které podporují hojení a mají antimikrobiální vlastnosti, které tvoří aseptické prostředí v ráně. Experimentální práce zahrnuje několik kroků. Prvním z nich je optimalizace složení hydrogelového krytu ran složeného z přírodního polymeru, pryskyřice Gum Karaya (GK) modifikovaného se syntetickými hydrofilními gelujícími polymery a důležitou změkčující složkou pro získání měkkého, elastického a transparentního materiálu získaného metodou sušení, lyofilizace. Připravené filmy byly testování z hlediska botnání, hydrolitické stability, transparentnosti, pevnost v tahu v suchém i mokrém stavu, chemické složení a morfologie. Druhý krok zahrnoval integraci bioaktivního antiseptika do struktury hydrogelu, který zajišťuje vhodné antimikrobiální podmínky pro hojení ran. Připravené transparentní, hydrolyticky stabilní filmy se ukázaly být efektivní proti oběma testovaným druhům bakteriálních kmenů, gram-pozitivním i gram-negativním, mezi které patřily: Staphylococcus aureus methicillin-senzitivní, Staphylococcus aureus methicillin-rezistentní, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans and Escherichia coli. Následná práce bude zaměřena na testování in vitro a in vivo testy biocompatibility.
 • Item
  Příprava půdních kondicionérů a charakterizace jejich kinetiky uvolňování živin
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Horváthová, Lenka; Lepcio, Petr; Jančář, Josef
  Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou multifunkčných pôdnych kondicionérov na báze zemiakového škrobu, za účelom spomaliť uvoľňovanie živín. Boli pripravené materiály s rôznym obsahom superabsorpčného polyméru a zeolitu. Pomocou infračervenej spektroskopie boli vyhodnotené spektrá, ktoré naznačujú vznik nových väzieb. U pripravených vzoriek pôdnych kondicionérov bola pozorovaná kinetika uvoľňovania živín vo vodnom prostredí, kde sa preukázalo zadržiavanie živín. Iné vzorky zas boli testované na rastlinách, kde sa preukázal zväčša pozitívny vplyv na rast a iné faktory.