Porézní hydrogely z přírodní pryskyřice modifikované bio-aktivními látkami pro akcelerované hojení ran

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Hlavní téma této diplomové práce se zaměřuje na navržení, přípravu a optimalizaci složení hydrogelového krytu ran s vlastnostmi podobnými kůži. Finančně nenáročný hydrogelový kryt s vlastnostmi, který podporuje proces hojení, zabraňuje bakteriální infekci a snadná manipulace, je myšleným výsledkem této práce. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci jednotlivých vrstev kůže, polymerní materiály vhodné pro léčbu ran, aditiva které podporují hojení a mají antimikrobiální vlastnosti, které tvoří aseptické prostředí v ráně. Experimentální práce zahrnuje několik kroků. Prvním z nich je optimalizace složení hydrogelového krytu ran složeného z přírodního polymeru, pryskyřice Gum Karaya (GK) modifikovaného se syntetickými hydrofilními gelujícími polymery a důležitou změkčující složkou pro získání měkkého, elastického a transparentního materiálu získaného metodou sušení, lyofilizace. Připravené filmy byly testování z hlediska botnání, hydrolitické stability, transparentnosti, pevnost v tahu v suchém i mokrém stavu, chemické složení a morfologie. Druhý krok zahrnoval integraci bioaktivního antiseptika do struktury hydrogelu, který zajišťuje vhodné antimikrobiální podmínky pro hojení ran. Připravené transparentní, hydrolyticky stabilní filmy se ukázaly být efektivní proti oběma testovaným druhům bakteriálních kmenů, gram-pozitivním i gram-negativním, mezi které patřily: Staphylococcus aureus methicillin-senzitivní, Staphylococcus aureus methicillin-rezistentní, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans and Escherichia coli. Následná práce bude zaměřena na testování in vitro a in vivo testy biocompatibility.
The main aim of this thesis is to design, prepare and optimize composition of hydrogel dressing for wound healing with skin-like properties. An inexpensive hydrogel dressing with properties that accelerate healing process, supress bacterial infection and support easy handling is supposed to be a result of this work.. The theoretical part is focused on properties of each layer of the skin, polymer materials suitable for wound healing, pro-healing and antimicrobial agents suitable for antimicrobial environment in the wound. The experimental part includes several steps. The first one is optimization of the composition of the porous hydrogel dressing composed of natural polymer, resin Gum Karaya (GK) modified with synthetic hydrophilic gelling polymers and important emollient componentto obtain soft, elastic and transparent films via freeze-drying technique. Films were tested in terms of swelling ratio, hydrolytic stability, transparency, strength in tension in both dry and wet conditions, chemical composition and morphology. The second step includes integration of bioactive antiseptic compound into the structure of the hydrogel, which provides suitable antimicrobial properties for wound healing. Prepared transparent, hydrolytically stable and very tough hydrogel films were found to be effective against both gram-positive and gram negative bacterial strains tested within these work, specifically Staphylococcus aureus methicillin-sensitive, Staphylococcus aureus methicillin-resistant, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans and Escherichia coli. Followed work will be focused on both in vitro and in vivo biocompatibility evaluations.
Description
Citation
ČERNÁ, E. Porézní hydrogely z přírodní pryskyřice modifikované bio-aktivními látkami pro akcelerované hojení ran [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2020-09-03
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Otázky vznesené během diskuse: Dzik: Co je to „transparentnost“? Jak byla změřena? Při jaké vlnové délce byla stanovena? Nezníte vhpdnější veličinu pro popis optických vlastností? mou? Márová: Disková metoda byla vyhodnocena vizuálně? Jak bylo tedy kvantifikováno?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO