Systém pro společnost zabývající se telefonováním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit systém pro společnost zabývající se telefonováním, který co nejvíce usnadní a automatizuje práci jejích zaměstnanců. Systém bude splňovat požadavky na moderní informační systém takovéto společnosti a bude propojen s telefonní ústřednou, ze které bude získávat informace o všech provedených hovorech včetně jejich hlasových záznamů. Práce je zaměřena na použití moderních kvalitních technologií a jejich integraci do jednoho systému. První část práce bude podrobně popisovat požadavky na tento systém a následné vytvoření návrhu. V druhé části budou uvedeny použité technologie a implementace jednotlivých částí včetně konfigurace a propojení s telefonní ústřednou. Nebude zde také chybět popis procesu měření výkonnosti a následné optimalizace kritických částí, u kterých je požadován vysoký výkon.
The purpose of this master's thesis is to design and create system for company dealing with telephoning, which will simplify and automate the work of their employees as much as possible. System will meet the requirements on modern information system of telemarketing company and will be connected to telephone private branch exchange, from which it will be getting information about all phone calls including their voice records. The work is focused on usage of modern quality technologies and their integration into one system. First part of this work will closely describe requirements on this system and resulting creation of design. In the second part there will be presented used technologies and implementation of particular sections including configuration and connection with telephone private branch exchange. There will be also description of performance measurement process and resulting optimalization of critical sections in which high performance is required.
Description
Citation
HUVAR, M. Systém pro společnost zabývající se telefonováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V práci upozorňujete na nedostatky při komunikaci IS se softwarovým telefonním klientem. Může popsat stručně popsat problém a naznačit způsob řešení? Je Vaše aplikace kompatibilní i s ústřednami jiných výrobců? Pokud ne, co je třeba do aplikace doplnit? Můžete vytáčet i HW telefon?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO