2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Odhad pózy kamery z přímek pomocí přímé lineární transformace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Přibyl, Bronislav; Zemčík, Pavel; Pajdla, Tomáš; Koch, Reinhard
  Tato disertační práce se zabývá odhadem pózy kamery z korespondencí 3D a 2D přímek, tedy tzv. perspektivním problémem n  přímek (angl. Perspective- n -Line, PnL). Pozornost je soustředěna na případy s velkým počtem čar, které mohou být efektivně řešeny metodami využívajícími lineární formulaci PnL. Dosud byly známy pouze metody pracující s korespondencemi 3D bodů a 2D přímek. Na základě tohoto pozorování byly navrženy dvě nové metody založené na algoritmu přímé lineární transformace (angl. Direct Linear Transformation, DLT): Metoda DLT-Plücker-Lines pracující s korespondencemi 3D a 2D přímek a metoda DLT-Combined-Lines pracující jak s korespondencemi 3D bodů a 2D přímek, tak s korespondencemi 3D přímek a 2D přímek. Ve druhém případě je redundantní 3D informace využita k redukci minimálního počtu požadovaných korespondencí přímek na 5 a ke zlepšení přesnosti metody. Navržené metody byly důkladně testovány za různých podmínek včetně simulovaných a reálných dat a porovnány s nejlepšími existujícími PnL metodami. Metoda DLT-Combined-Lines dosahuje výsledků lepších nebo srovnatelných s nejlepšími existujícími metodami a zároveň je značně rychlá. Tato disertační práce také zavádí jednotný rámec pro popis metod pro odhad pózy kamery založených na algoritmu DLT. Obě navržené metody jsou definovány v tomto rámci.
 • Item
  Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Aron, Lukáš; Hanáček, Petr; Hudec,, Ladislav; Drahanský, Martin
  Tato práce analyzuje ochranu citlivých dat na mobilních zařízeních a představuje metodu pro ochranu těchto dat před možností úniku informaci ze zařízení. Ochrana se zaměřuje na využívání zařízení, jak pro osobní účely, tak i v pracovním prostředí. Koncept navrženého řešení je implementován ve formě prototypu. Model implementace je verifikován s modelem požadovaného chování. Součástí práce jsou experimenty s prototypem a experimenty zaměřené na verifikaci mezi danými modely.
 • Item
  Klasifikace na nevyvážených datech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Hlosta, Martin; Zendulka, Jaroslav; Popelínský, Lubomír; Štěpánková,, Olga
  Tématem této disertační práce je klasifikace daty s nevyváženými daty. Jedná se o oblast strojového, jejímž cílem je řešit problémy, které plynou z toho, že jedna ze tříd je v datech zastoupena výrazně méně než třída druhá. Minoritní třída má často větší význam a tradiční metody upřednostňující majoritní třídu nedosahují dobrých výsledků na třídě minoritní. Dvě aplikační domény motivovaly výzkum a vedly na identifikaci dvou specifických, dosud neřešených problémů.  V první z nich vedlo omezení kladené na minimální požadovanou přesnost na minoritní třídě v počítačové bezpečnosti na formulaci úlohy klasifikace s omezením. Navrhl jsem metodu, která kombinuje upravenou verzi logistické regrese a stochastické algoritmy, které vždy vylepšily výsledky logistické regrese.Druhou je doména analýzy učení (Learning Analytics), která motivovala definici problému predikce splnění cíle, jenž má specifikovaný termín splnění. Byl představen koncept sebe-učení (Self-Learning), kdy trénování modelu probíhá díky jedincům, kteří tento cíl splní předčasně. Díky malému počtu jedinců splňujících úlohu na začátku je problém silně nevyvážený, ale nevyváženost klesá směrem k termínu splnění. Na problému identifikace rizikových studentů distanční univerzity bylo ukázáno, že (1) takový koncept dává lepší výsledky než specifikovaná základna (baseline), (2) a že metody pro vypořádání se s nevyvážeností, které neberou v potaz informaci o doméně, nevedly k velkým zlepšením. Evaluace ukázala, že metody založené na znalosti domény v rozšířené verzi pro Self-Learning vylepšily klasifikaci více než běžné metody pro vypořádání se s nevyvážeností a že znalost příčiny nevyváženosti může vést k lepším výsledkům.
 • Item
  Dolování víceúrovňových sekvenčních vzorů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Šebek, Michal; Zendulka, Jaroslav; Platoš, Jan; Popelínský, Lubomír
  Dolování sekvenčních vzorů je důležitá oblast získávání znalostí z databází. Stále více průmyslových a obchodních aplikací uchovává data mající povahu sekvencí, kdy je dáno pořadí jednotlivých transakcí. Toho může být využito například při analýze po sobě jdoucích nákupů zákazníků. Tato práce se zabývá využitím hierarchického uspořádání položek při dolování sekvenčních vzorů. V rámci práce jsou řešeny dvě základní oblasti - dolování víceúrovňových sekvenčních vzorů s křížením a bez křížení úrovní hierarchií. Dolovací úlohy pro obě oblasti jsou v práci formalizovány a následně navrženy algoritmy hGSP a MLSP pro jejich řešení. Experimentálně bylo ověřeno, že především algoritmus MLSP dosahuje výborných výkonnostních vlastností a stability. Význam nově získaných vzorů je ukázán na dolování reálných produkčních dat.
 • Item
  Softwarově řízené monitorování síťového provozu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kekely, Lukáš; Kořenek, Jan; Antichi, Gianni; Lhotka,, Ladislav
  Tato disertační práce se zabývá návrhem nového způsobu softwarově řízené (definované) hardwarové akcelerace pro moderní vysokorychlostní počítačové sítě. Hlavním cílem práce je formulace obecného, flexibilního a jednoduše použitelného konceptu akcelerace použitelného pro různé bezpečnostní a monitorovací aplikace, který by umožnil jejich reálné nasazení ve 100 Gb/s a rychlejších sítích. Disertační práce začíná rozborem aktuálního stavu poznání v oborech síťového monitorování, bezpečnosti a způsobů akcelerace zpracování vysokorychlostních síťových dat. Na základě tohoto rozboru je formulován a navržen zcela nový koncept s názvem Softwarově definované monitorování (SDM). Klíčová funkcionalita uvedeného konceptu je postavená na hardwarově akcelerované, aplikačně specifické (řízené), na tocích založené, informované redukci a distribuci zachycených síťových dat. Toto je zajištěno spojením vysokorychlostního hardwarového zpracování s flexibilním softwarovým řízením, které tak společně umožňují jednoduchou tvorbu různých komplexních a vysoce výkonných síťových aplikací. Pokročilé optimalizace a vylepšení základního SDM konceptu a jeho vybraných komponent jsou v práci též zkoumány, což vede k návrhu zcela unikátní a obecně použitelné FPGA architektury modulárního analyzátoru hlaviček paketů a vysoce výkonného klasifikátoru paketů založeného na kukaččím hashovaní. Nakonec je vytvořen vysokorychlostní SDM prototyp postavený nad FPGA akcelerační síťovou kartou, který je podrobně ověřen v podmínkách nasazení do reálných sítí. Jsou změřeny a diskutovány dosažitelné zlepšení výkonností v několika vybraných monitorovacích a bezpečnostních případech užití. Vytvořený SDM prototyp je rovněž nasazen v produkčním monitorování reálné páteřní sítě sdružení Cesnet a byl komercializován společností Netcope Technologies.