Zavěšená lávka přes vodní tok

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je návrh zavěšené lávky přes vodní tok. Byly navrženy 2 varianty z nichž jedna byla vybrána pro statickou analýzu. Vybranou variantou je zavěšená lávka s nakloněným pylonem tvaru „A“ na jednom břehu a mostovkou z prefabrikovaných segmentů. Příčný řez je volen tak, aby umožnil převedení pěší i cyklistické dopravy. Práce obsahuje statický výpočet konstrukce modelované v programu SCIA Engineer a posuzované v programu IDEA Statica. Návrh a posouzení je provedeno dle aktuálně platných evropských norem.
The aim of this masters thesis is a design of a suspended pedestrian bridge over a watercourse. There are two variants designed, one of which is selected for static analysis. The chosen variant is a suspended pedestrian bridge with an inclined „A“ shaped pylon situated on one bank and deck made of prefabricated segments. The cross-section is designet to allow the transfer of both pedestrian and bycicle traffic. Thesis contains structural design of construction modeled in SCIA Engineer and checked in IDEA Statica. Design and assessment are acordign to the current European standarts.
Description
Citation
ILČÍK, J. Zavěšená lávka přes vodní tok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Olšák - tajemník, Ing. Robin Pěkník - tajemník, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Martin Řehulka - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-30
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: Ing. Radim Nečas, Ph.D. Jakým způsobem by probíhala výstavba s ohledem na použití segmentů. Jakým způsobem by byly segmenty spojeny? Student odpověděl Ing. Jiří Strnad, Ph.D. Jaký máte navržen způsob ukotvení závěsů do pylonu? Student odpověděl Ing. Radim Nečas, Ph.D. Jakou sílu jste použil jako budící sílu u harmonické analýzy? Student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO