2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 810
 • Item
  Optimalizace hydroenergetického využití VD Jesenice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Fajt, Mojmír; Dráb, Aleš; Svejkovský, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh optimalizace využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Jesenice. V rámci této práce byly zpracovány dvě návrhové varianty možného řešení malé vodní elektrárny, zahrnující hydraulické a hydrotechnické výpočty a výkresovou dokumentaci na úrovni studie proveditelnosti. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky a uvedena doporučení pro další postup projektu malé vodní elektrárny Jesenice.
 • Item
  Studie MÚK Mohelnice - jih na dálnici D35
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Ondřejová, Barbora; Kosňovský, Michal; Kišš, Ivo
  Diplomová práce se zabývá studií variantního řešení mimoúrovňové křižovatky MÚK Mohelnice – jih na plánované dálnici D35. Cílem práce je prověření proveditelnosti a optimalizace návrhových prvků MÚK Mohelnice-jih a také dořešit následné napojení jižní části města Mohelnice včetně průmyslové zóny na plánovanou dálnici D35 v úseku Staré Město – Mohelnice.
 • Item
  Studium struktury a stability belitu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Adameková, Paulína; Gazdič, Dominik; Kalivoda,, Karel
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá prípravou slinkového minerálu belitu. Cieľom je optimalizovať prípravu belitu s následným sledovaním vplyvu vedľajších oxidov, spôsobu prípravy a tiež režimu výpalu na stabilitu ß – C2S. Práca sa primárne zameriava na prípravu ß – C2S bez stabilizácie, pričom vychádza z predchádzajúceho výskumu v oblasti slinkových minerálov na ÚTHD, kde na základe výsledkov došlo k úprave metódy prípravy surovinovej múčky a optimalizácií navrhnutých páliacich režimov.
 • Item
  Ceny a náklady v likvidační fázi životního cyklu stavby
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Smolinská, Radka; Aigel, Petr; Výskala, Miloslav
  Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při demolicích, postupy a technologie, které jsou využívány při odstraňování staveb. Tato práce dále popisuje současnou praxi při demoličních projektech a cenotvorbu demolic. Na základě realizovaných projektů je zpracována analýza cen a nákladů v likvidační fázi životního cyklu stavby a provedeno srovnání s ceníkovými cenami.
 • Item
  Studium struktury a stability Alitu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Pernicová, Kateřina; Dvořák, Karel; Všianský,, Dalibor
  Diplomová práce pojednává o laboratorní přípravě hlavního slínkového minerálu alitu. V teoretické části jsou shrnuty hlavní poznatky z posledních výzkumů. Praktická část se věnuje přípravě a optimalizaci metodiky přípravy polymorfu alitu. Hlavním cílem bylo připravit monoklinické fáze alitu M1 a M3 a analyzovat jejich vlastnosti dostupnými analytickými metodami.