Dálniční viadukt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Úkolem diplomové práce bylo navrhnout konstrukci pro převedení dálnice přes veslařskou dráhu. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje zavěšený most o třech polích. Návrh a posouzení bylo provedeno na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle platných evropských norem. Výpočet byl zpracován v programu Midas Civil 2020. Posudky byly prováděny programem IDEA Statica 10.1 v kombinaci s ručními výpočty. Součástí práce jsou i podrobné výkresy a vizualizace.
The aim of diploma thesis was designing motorway viaduct over rowing track. From three possible options was selected one, which represents cable stayed bridge with three spans. Design procedures and assessments were pefrormed to comply with the ultimate an serviceability limit state according to valid European standards. The calculation was performed in software Midas Civil 2020. Structural assessment was done by IDEA Statica 10.1 in combination with hand-done calculation. The part of this thesis is also enclosed drawings and visualizations.
Description
Citation
ČTVRTLÍK, L. Dálniční viadukt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Karel Zlatuška - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-30
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Foglar Myslíte si, že je pro tento typ konstrukce zvolený časový harmonogram postupu výstavby reálný? Jak byste řešil Student odpověděl. Jak byste řešil vyztužení detailu pod kotvami v místě překřížení předpjatých stěn? Student odpověděl. Ing. Kulhavý Je vámi navrhovaný postup výstavby pylonu vhodný? Student odpověděl. Jakým způsobem byl posuzován podélný směr konstrukce? Jak bylo řešeno smykové ochabnutí? Student odpověděl. Ing. Koláček Jak byly stanoveny síly v závěsech? Student odpověděl. doc. Klusáček Jak byla v práci řešena úprava sil v závěsech vzhledem k postupné výstavbě a následnému provozování mostu? Student odpověděl. doc. Kytýr Proč byla zvolena varianta konstrukce s harfovým rozložením závěsů? Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO