Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá cihelným prachem, vznikajícím při broušení pálených zdících tvarovek a možnostmi jeho využití. V teoretické části práce je popsán cihelný prach, jeho vznik, základní vlastnosti. Jsou zde uvedeny některé publikované výsledky výzkumů týkajících se potencionálního využití cihelného prachu v různých průmyslových odvětvích. Také je uveden návrh využití cihelného prachu v keramickém průmyslu. V praktické části práce byly vybrány dvě pracovní hmoty a z nich vzniklý cihelný prach s odlišnou granulometrií a byl zkoumán vliv přídavku cihelného prachu do pracovní hmoty na fyzikálně – mechanické vlastnosti keramického střepu po výpalu.
The diploma thesis focuses on the brick dust arising during grinding of burnt brickwork and the possibilities of its utilization. In the theoretical part origin and basic properties of brick dust is described. Some published results of research on the potential utilization of brick dust in various industries are presented here. Also proposal of utilization of brick dust in the ceramic industry is presented. In the practical part two ceramic raw materials and the two brick dust with different granulometry arising during grinding of burnt brickwork (made from these two ceramic raw materials) were selected. The effect of the addition of brick dust to the ceramic raw materials on the physical - mechanical properties of ceramic body after sintering was investigated.
Description
Citation
KOCMÁNEK, T. Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Karel Lang, CSc. - předseda, Ing. Hynek Smolka - místopředseda, Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-28
Defence
Připomínky v posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Ing. Hynek Smolka - Snížení smrštění sušením o tak velkou hodnotu? Je to správně? Jaký je praktický význam experimentu? Zkoumal jste použitelnost prachu v technologii výroby v praxi. Jak vzniká prach který jste použil? prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - Poměr mezi odpadním prachem a výrobky? Kolik prachu vzniká procentuálně? doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - Obsahuje prach pouze slídu a křemen? Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - Obrusu (prachu) každoročně přibývá při výrobě cihel proto byla použita tak velká dávka v recepturách pro experimentální ověření. C/2 – Student vcelku dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise k předložené DP. Snažil se obhájit většinu svých navržených řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO