Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Urbanistická studie se zabývá návrhem nové městské čtvrti na území, kde dříve stála textilní továrna Tepna Náchod. Celková plocha řešeného území (včetně stávající zástavby) je 10,35 ha. Mým záměrem bylo vytvořit novou městskou čtvrť, která využije obrovských výhod tohoto území. Těmi jsou konfigurace terénu a bezprostřední blízkost historického centra města a vlakového i autobusového nádraží. Protože území se nachází na rovině a je to jedno z mála ve městě, které není ve svahu, rozhodl jsem se zde umístit kompaktní blokovou zástavbu a co nejvíce využít plochu území. Snahou bylo navrhnout novou městskou čtvrť, v podstatě moderní centrum města, která však nebude konkurovat tomu historickému, naopak ho spíše podpoří. Nově navržené veřejné prostory nejsou zásadní svoji velikostí, ale jejich náplní a rozmanitostí. Hlavní myšlenkou návrhu bylo využít blízkost nádraží, historického centra a terénu a vytvořit pro obyvatele bezbariérovou městskou čtvrť, která propojí okolní městské části a zároveň sama o sobě nabídne dostatek bydlení, míst pro podnikání a také prostředí pro trávení volného času. A vše je v komfortní pěší docházkové vzdálenosti od nádraží i centra.
The urban study deals with the design of the new city district in the area where the Tepna Náchod textile factory used to stand. The total area of the solved area (including the existing development) is 10.35 ha. My intention was to create a new neighborhood that will take advantage of the huge benefits of this area. These are the terrain configuration and the immediate proximity of the historic city center and the train and bus stations. Because the area is flat and it is one of the few in the city that is not on the slope, I decided to place a compact block of flats and make the most of the area. The aim was to design a new city district, basically a modern city center, but it will not compete with the historic one, but rather will support it. The newly designed public spaces are not critical in their size, but in their content and diversity. The main idea of the proposal was to use the proximity of the railway station, the historic center and the terrain and create a barrier-free city district for the inhabitants, which will connect the surrounding city districts and at the same time offer enough housing, places for business and also a leisure time environment. And everything is within walking distance of the station and the center.
Description
Citation
KALVODA, V. Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Milan Košař - předseda, doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. - místopředseda, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - tajemník, Akad. Ing. arch. Jan Velek - člen, Ing. arch. Josef Sátora, CSc. - člen, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Bc. Vít Kalvoda seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO