Nová synagoga Opava

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v Opavě. Řešené územíje vymezeno na místě bývalé synagogy nedaleko centra města za dnesuž neexistujícími městskými hradbami, jak bylo pro lokaci židovských obcí typické. Na místě původního opevnění se dnes z velké části nachází pás městských sadů, jejichž pomyslným zakončením je historická budova obchodního domu Breda. Fakt,že řešené území přiléhá k těmto sadům, hrál v návrhu důležitou roli. Dalším podstatným faktorem vstupujícím do návrhu byla okolní bloková zástavba. Z těchto vstupních činitelů pak vzešel koncept uspořádáním území, spočívající ve vytvoření polootevřeného bloku směrem k zelenému okružnímu pásu, v jehož centrálním místě je dále umístěna solitérní budova nové synagogy. Budova komunitního centra dotvářející stávající blokovou zástavbu pak tvoří spíše pozadí pro tuto synagogu. Koncept samotné budovy synagogy nevzešel z konkrétního symbolu, ale spíše abstraktna, které vnímám jako typické pro víru, protože i písmo svaté je přeci pouhou interpretací určitých událostí, které si při jeho čtení či výkladu každý může představovat jinak. Objekt synagogy tak levituje v oblaku měnícím se v závislosti na úhlu pohledu. Je více či méně patrný – je i není. Přesah navrhované stavby pak spočívá v dalším umístění sloupů tvořících oblak i v důležitých bodech města. Na sloupech můžeme najít židovské verše v obou jazycích, jejichž písmo se po setmění rozzáří.
The thesis deals with the design of a new synagogue in Opava. The location is defined on the site of a former synagogue near the city behind no longer existing city walls, as was typical for the location of Jewish communities. The site of the original fortification is now largely taken by a strip of urban orchards, with the historic building of the Breda department store as the imaginary ending. The fact that the intended location adjoins these orchards played an important role in the design proposal. Another important factor entering the design proposal was the surrounding block of flats. From these input factors, the concept of arranging the territory was created, resulting in creating a semi-open block towards the green circular belt, in which the solitary building of the new synagogue is located in its central location. The building of the community center completing the existing block of flats forms rather the background for this synagogue. The concept of the synagogue building itself did not result from a particular symbol, but rather from abstraction that I perceive as typical of religious belief, because even the Holy Scripture is merely an interpretation of certain events that everyone can imagine differently when reading or interpreting them. The object of the synagogue is thus levitated in a cloud changing according to the angle of view. It is more or less obvious – is or is not. The overlap of the designed building resides in the further placement of the columns forming the cloud at important points of the city. On the pillars we can find Jewish verses in both languages, which font becomes bright after dark.
Description
Citation
BARTOŠOVÁ, M. Nová synagoga Opava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Zdeňka Vydrová - předseda, prof. Ing.arch.Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Bc. Monika Bartošová seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Nová synagoga Opava~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO