Nová synagoga Opava

but.committeeIng.arch. Zdeňka Vydrová - předseda, prof. Ing.arch.Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Bc. Monika Bartošová seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Nová synagoga Opava~ reagovala výborně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDulenčín, Jurajcs
dc.contributor.authorBartošová, Monikacs
dc.contributor.refereeBaranyai, Renécs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:14:20Z
dc.date.available2021-11-22T23:14:20Z
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v Opavě. Řešené územíje vymezeno na místě bývalé synagogy nedaleko centra města za dnesuž neexistujícími městskými hradbami, jak bylo pro lokaci židovských obcí typické. Na místě původního opevnění se dnes z velké části nachází pás městských sadů, jejichž pomyslným zakončením je historická budova obchodního domu Breda. Fakt,že řešené území přiléhá k těmto sadům, hrál v návrhu důležitou roli. Dalším podstatným faktorem vstupujícím do návrhu byla okolní bloková zástavba. Z těchto vstupních činitelů pak vzešel koncept uspořádáním území, spočívající ve vytvoření polootevřeného bloku směrem k zelenému okružnímu pásu, v jehož centrálním místě je dále umístěna solitérní budova nové synagogy. Budova komunitního centra dotvářející stávající blokovou zástavbu pak tvoří spíše pozadí pro tuto synagogu. Koncept samotné budovy synagogy nevzešel z konkrétního symbolu, ale spíše abstraktna, které vnímám jako typické pro víru, protože i písmo svaté je přeci pouhou interpretací určitých událostí, které si při jeho čtení či výkladu každý může představovat jinak. Objekt synagogy tak levituje v oblaku měnícím se v závislosti na úhlu pohledu. Je více či méně patrný – je i není. Přesah navrhované stavby pak spočívá v dalším umístění sloupů tvořících oblak i v důležitých bodech města. Na sloupech můžeme najít židovské verše v obou jazycích, jejichž písmo se po setmění rozzáří.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the design of a new synagogue in Opava. The location is defined on the site of a former synagogue near the city behind no longer existing city walls, as was typical for the location of Jewish communities. The site of the original fortification is now largely taken by a strip of urban orchards, with the historic building of the Breda department store as the imaginary ending. The fact that the intended location adjoins these orchards played an important role in the design proposal. Another important factor entering the design proposal was the surrounding block of flats. From these input factors, the concept of arranging the territory was created, resulting in creating a semi-open block towards the green circular belt, in which the solitary building of the new synagogue is located in its central location. The building of the community center completing the existing block of flats forms rather the background for this synagogue. The concept of the synagogue building itself did not result from a particular symbol, but rather from abstraction that I perceive as typical of religious belief, because even the Holy Scripture is merely an interpretation of certain events that everyone can imagine differently when reading or interpreting them. The object of the synagogue is thus levitated in a cloud changing according to the angle of view. It is more or less obvious – is or is not. The overlap of the designed building resides in the further placement of the columns forming the cloud at important points of the city. On the pillars we can find Jewish verses in both languages, which font becomes bright after dark.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBARTOŠOVÁ, M. Nová synagoga Opava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180011
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSynagogacs
dc.subjectžidécs
dc.subjectkošer restauracecs
dc.subjectadministrativacs
dc.subjectžidovská obeccs
dc.subjectOpavacs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectcoworkingcs
dc.subjectabstrakcecs
dc.subjectmikve.cs
dc.subjectSynagogueen
dc.subjectJewsen
dc.subjectkosher restauranten
dc.subjectadministrationen
dc.subjectJewish communityen
dc.subjectOpavaen
dc.subjectlibraryen
dc.subjectcoworkingen
dc.subjectabstractionen
dc.subjectmikve.en
dc.titleNová synagoga Opavacs
dc.title.alternativeNew synagogue in Opavaen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.modified2019-07-02-19:05:44cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid121282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:14:20en
sync.item.modts2021.11.22 23:45:22en
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
399 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
98.99 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49789.pdf
Size:
97.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49789.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49790.pdf
Size:
70.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49790.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_121282.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_121282.html
Collections